IZBA RZEMIESLNICZA MAZOWSZA, KURPI I PODLASIA W WARSZAWIE
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98
tel. 22 620 50 11, 22 123 77 88,   fax 22 620 69 64   e-mail: izba@izbarzem-mkp.com.pl
ISO 9001-2008 i KSU
Czcionka:

Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie, zwana dalej "Izbą" jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz mikro, małej i średniej przedsiębiorczości w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.  z 2015 r. poz. 584 z późniejszymi  zmianami)  oraz organizacją pracodawców (w rozumieniu Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz.U.  z 2015 r. poz. 2029).

Izba jest wojewódzką strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu Ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1240
z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149, z późniejszymi zmianami).

Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989r o rzemiośle (Dz. U. z 2015 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami), zwanej w dalszych postanowieniach niniejszego statutu „ustawą z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle”, ustaw wymienionych w ust. 1 i 2 oraz niniejszego statutu.

Izba nosi nazwę Izba Rzemieślnicza Mazowsza , Kurpi i Podlasia w  Warszawie i ma  siedzibę  w m. st . Warszawie.

 

 

W załącznikach znajdują się pełne dokumenty, które określają status prawny oraz pełne informacje o Izbie tj.:

Ustawa o Rzemiośle