IZBA RZEMIESLNICZA MAZOWSZA, KURPI I PODLASIA W WARSZAWIE
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98
tel. 22 620 50 11, 22 123 77 88,   fax 22 620 69 64   e-mail: izba@izbarzem-mkp.com.pl
ISO 9001-2008 i KSU
Czcionka:

Warunki dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego.

 

IZBA RZEMIEŚLNICZA DOPUSZCZA DO EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO OSOBĘ DOROSŁĄ, KTÓRA:

. Ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej z zakresu umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin, oraz posiada zaświadczenie potwierdzające ukończenie tej formy kształcenia.

 

Kandydaci po ukończeniu przygotowania zawodowego osób dorosłych do wniosku o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego dołączają:

 

  1. Zaświadczenie ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych.
  2. Umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych.
  3. Oryginał dowodu opłaty za egzamin z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej na rachunek bankowy. Opłata wynosi 346,23,- zł

Izba Rzemieślnicza dopuszcza do egzaminu sprawdzającego osobę młodocianą, która ukończyła przyuczanie do wykonywania określonej pracy.

Młodociani pracownicy ubiegający się o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego do wniosku dołączają:

 

  1. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
  2. Zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia z podaniem czasookresu oraz zakresu przyuczenia i potwierdzone przez cech.
  3. Oryginał dowodu opłaty za egzamin z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej na rachunek bankowy. Opłata wynosi 346,23 zł

 

Kandydaci do egzaminów sprawdzających ( osoby dorosłe i młodociani) mają obowiązek przedstawić oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia.

Informacja o wymaganych dokumentach do egzaminu sprawdzającego osób dorosłych i młodocianych zawarta jest na odwrocie wniosku.

 

TUTAJ MOŻNA POBRAĆ WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO (w formacie word)

 

Przebieg egzaminu

Celem egzaminu sprawdzającego jest potwierdzenie umiejętności sprawnego wykonania prac obejmujących zakres przyuczania.

Egzamin sprawdzający przeprowadza się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym.

Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.

Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadania praktycznego.

Czas trwania etapu praktycznego egzaminu osób młodocianych nie powinien być dłuższy niż 3 godziny, natomiast osób dorosłych nie powinien być dłuższy niż 8 godzin. 

Na egzaminie sprawdzającym etap teoretyczny polega na sprawdzeniu znajomości:

- przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podstawowych zasad ochrony środowiska, a  także:

teorii zawodowej związanej z wykonywaniem prac wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczyło przyuczanie.

Część teoretyczna egzaminu odbywa się w formie ustnej. Zdający udziela odpowiedzi na pytania egzaminacyjne wynikające z zakresu zawodu, w jakim odbywało się przyuczenie, ustalone przez zespół egzaminacyjny.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE (22)6549698, (22)6205017

                  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..