IZBA RZEMIESLNICZA MAZOWSZA, KURPI I PODLASIA W WARSZAWIE
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98
tel. 22 620 50 11, 22 123 77 88,   fax 22 620 69 64   e-mail: izba@izbarzem-mkp.com.pl
ISO 9001-2008 i KSU
Czcionka:

          Zasady przygotowania zawodowego osób dorosłych reguluje wydane na podstawie art. 53m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2013r. poz. 647 z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.04.2014r. opublikowane w Dz. U. z 2014r. pod pozycją 497

         Rozporządzenia określa szczegółowe warunki, sposób i tryb organizowania przygotowania zawodowego dorosłych, sposób refundowania pracodawcy wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych i wypłacanych premii, kwalifikacje wymagane od opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych, wzór zaświadczenia o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych, warunki i tryb przeprowadzania egzaminu sprawdzającego oraz wzór wydawanego zaświadczenia.

Zgodnie z treścią rozporządzenia za organizację przygotowania zawodowego dorosłych odpowiedzialny jest starosta.

        Pracodawcy zainteresowani utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych winni złożyć we właściwym urzędzie pracy wniosek w sprawie gotowości ich utworzenia zgodnie z określonymi w rozporządzeniu wymogami.

        Przygotowanie zawodowe dorosłych może być prowadzone w formie praktycznej nauki zawodu trwającej od 6 do 12 miesięcy i kończącej się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

        Może być też prowadzone w formie przyuczenia do pracy dorosłych trwającego od 3 do 6 miesięcy i kończącego się egzaminem sprawdzającym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

        Przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu lub przyuczania do pracy dorosłych odbywa się według autorskiego programu pracodawcy.

        Pracodawca może wystąpić do komisji egzaminacyjnej izby rzemieślniczej o przeprowadzenie egzaminu czeladniczego lub sprawdzającego dla uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych.

Koszty egzaminu czeladniczego i sprawdzającego przeprowadzanych dla uczestników przygotowania zawodowego dorosłych pokrywane są z Funduszu Pracy przekazywanego na ten cel przez starostę..

        Pracodawcy z tytułu prowadzenia szkolenia przysługuje premia za każdy pełny miesiąc programu przygotowania dorosłych zrealizowanego dla każdego skierowanego uczestnika w wysokości 400 zł. oraz na zakończenie szkolenia refundacja udokumentowanych wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego.

        Uczestnikowi przygotowania zawodowego przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku wypłacane przez starostę. Za okres, za który przysługuje uczestnikowi szkolenia stypendium, zasiłek nie przysługuje.

        Starosta zawiera z wybranym pracodawcą albo wybranym pracodawcą i instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych.

                       Zachęcamy do zapoznania się z treścią rozporządzenia i rozważenia możliwości podjęcia tego typu działalności we własnym zakładzie oraz współpracy z Izbą w zakresie organizacji egzaminów .