IZBA RZEMIESLNICZA MAZOWSZA, KURPI I PODLASIA W WARSZAWIE
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98
tel. 22 620 50 11, 22 123 77 88,   fax 22 620 69 64   e-mail: izba@izbarzem-mkp.com.pl
ISO 9001-2008 i KSU
Czcionka:

Informacja dla kandydatów PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH BĘDĄCYCH UCZNIAMI III klasy branżowej szkoły I stopnia

 

Od 2022r. obowiązują przepisy art. 44q ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2021r. poz. 1915), który warunkuje ukończenie branżowej szkoły I stopnia, nie tylko od uzyskania przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale również od przystąpienia do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest młodocianym pracownikiem zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem. Jeżeli młodociany tego warunku nie spełni powtarza ostatnią klasę branżowej szkoły I stopnia, do której uczęszczał.

 

Od 2022r. izby rzemieślnicze będą ustalały terminy i organizowały egzaminy czeladnicze w takim czasie, aby uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia mogli przystąpić do egzaminu czeladniczego przed 15 czerwca, czyli przed posiedzeniami rad pedagogicznych – klasyfikacyjnych.

 

Młodociani pracownicy będący uczniami III klas branżowych szkół I stopnia mogą składać wnioski o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego do 1 marca 2022r. Dotyczy to młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców będących rzemieślnikami.

 

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w Cechu, w którym została sporządzona umowa o pracę lub w Izbie.

 

TUTAJ MOŻNA POBRAĆ WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO, KTÓRY SKŁADA PRACOWNIK MLODOCIANY – UCZEŃ III KLASY BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

 

Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego - dla pozostałych kandydatów

 

IZBA RZEMIEŚLNICZA DOPUSZCZA DO EGZAMINU CZELADNICZEGO OSOBĘ, KTÓRA SPEŁNIA JEDEN Z NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW:

 • ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub formach pozaszkolnych;
 • posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;
 • jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53 c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 • posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;
 • posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 • posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, a także co najmniej roczny okresy wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego

OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O DOPUSZCZENUIE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO SKŁADA WNIOSEK I JEST OBOWIĄZANA DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie jednego z wyżej wymienionych warunków, w tym zaświadczenia dotyczące wykonywania zawodu lub świadectwa pracy, oraz przedstawić oryginały tych dokumentów w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem przez izbę – lub z upoważnienia izby – przez cech, a w przypadku gdy nie jest to możliwe przedstawienie dokumentów potwierdzających okres wykonywania zawodu – oświadczenie osoby ubiegającej się o dopuszczenie do egzaminu potwierdzające wymagany okres wykonywania zawodu;
 • jedną fotografię - format legitymacyjny;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin. Opłata wynosi 969,46 zł.

Informacja o wymaganych dokumentach, jakie należy złożyć do egzaminu czeladniczego zawarta jest na pierwszej stronie wniosku.

 

TUTAJ MOŻNA POBRAĆ WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

 

 

 

Przebieg egzaminu

 

Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego.

Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.

Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.

Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i ustnej.

Etap teoretyczny rozpoczyna się od części pisemnej, która polega na rozwiązaniu testu wyboru. Kandydat udziela odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.

 

Zdający otrzymuje zestaw pytań egzaminacyjnych - test. W każdym wyżej wymienionym temacie udziela odpowiedzi na 7 pytań. Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi, z  których tylko jedna jest prawidłowa.

Po wystawieniu ocen z części pisemnej egzaminu rozpoczyna się część ustna, która polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • technologia,
 • maszynoznawstwo,
 • materiałoznawstwo.

Zdający losuje zestaw pytań zawierający po 3 pytania z każdego tematu, następnie przygotowuje się do udzielenia odpowiedzi przez około 10 minut i po zaproszeniu przez zespół egzaminacyjny przystępuje do udzielenia odpowiedzi. Czas trwania części ustnej nie może być dłuższy niż 30 minut.

 

Część pisemna egzaminu

  

 

 

SZCZEGÓLOWE INFORMACJE 22 654 96 98, 22 6205017; 22 620 50 11 w. 15.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.