IZBA RZEMIESLNICZA MAZOWSZA, KURPI I PODLASIA W WARSZAWIE
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98
tel. 22 620 50 11, 22 123 77 88,   fax 22 620 69 64   e-mail: izba@izbarzem-mkp.com.pl
ISO 9001-2008 i KSU
Czcionka:

Zjazd jest najwyższym organem Izby uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła i jego organizacji na terenie działania Izby.

Delegatami na Zjazd są członkowie organizacji zrzeszonych w Izbie wybrani przez Walne Zgromadzenie  tych organizacji, posiadający co najmniej 3 - letni staż zawodowy. Wybierani są na okres 4 lat.