IZBA RZEMIESLNICZA MAZOWSZA, KURPI I PODLASIA W WARSZAWIE
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98
tel. 22 620 50 11, 22 123 77 88,   fax 22 620 69 64   e-mail: izba@izbarzem-mkp.com.pl
ISO 9001-2008 i KSU
Czcionka:

Zarząd w okresie między Zjazdami jest najwyższym organem Izby i wykonuje funkcje uchwałodawcze

w sprawach określonych w Statucie do jego kompetencji oraz kieruje bezpośrednio działalnością Izby.

Skład Zarządu Izby:

  •  Włodzimierz Ostrowski - Prezes Zarządu Izby
  •  Włodzimierz Sokół - Zastępca Prezesa Zarządu
  •   Andrzej Kowalski Członek Zarządu
  •   Jarosław Rzepko - Członek Zarządu

 

Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu Izby.   

Na zewnątrz Izbę reprezentują: Prezes Zarządu Izby i jeden z jego zastępców lub osoby upoważnione przez Zarząd.     

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Izby składają dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu i pełnomocnik; przynajmniej jedną z tych osób powinien być Prezes Zarządu Izby lub jego Zastępca.