IZBA RZEMIESLNICZA MAZOWSZA, KURPI I PODLASIA W WARSZAWIE
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98
tel. 22 620 50 11, 22 123 77 88,   fax 22 620 69 64   e-mail: izba@izbarzem-mkp.com.pl
ISO 9001-2008 i KSU
Czcionka:

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, Izba Rzemieslnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie (dalej Izba) z siedzibą w Warszawie  przy ulicy Chmielnej 98 niniejszym oświadcza, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych:

 • w ramach realizacji zadań statutowych (Ustawa o rzemiośle Dz.U. z 2015 r. poz.1182 ze zmianami),
 • w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zmianami

oraz innych prawnie uzasadnionych interesów Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie.

 

Dane kontaktowe Administratora:  tel. 22 6205011, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych będących w posiadani Izby :

 1. w celu podejmowania działań przed zawarciem umów, a następnie w celu ich wykonania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 2. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 3. w zakresie i w celu na jaki udzielona została wyrażona odrębna zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 5. w celu oceny świadczonych usług, badania satysfakcji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem w związku z prowadzoną przez Izbę działalnością (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 6. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji i danych w przypadku konieczności wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 7. w celu marketingu bezpośredniego, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 8. zawarcia lub wykonania umowy, której osoba jest stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 9. przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, m.in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonania pomiarów statystycznych, jak również prowadzenia marketingu i promocji własnych usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Prawa osoby, której dane Izba posiada:

 Każdej osobie, której dane Izba posiada przysługuje prawo:

 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wyjątkiem od tej reguły są dane osobowe osób, które zdały egzaminy czeladnicze, bądź mistrzowskie lub sprawdzające - dokumenty egzaminacyjne i zawarte w nich dane mają status wieczystych, dane członków Izbowych Komisji egzaminacyjnych (50 lat)  dokumenty pracowników Izby, które muszą być przechowywane do 50 lat, w zakresach danych wynikających z Ustaw szczegółowych.

 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przesłankami określonymi w RODO (art. 15-22 RODO).
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego) gdy osoba której Izba dane posiada w swoich zasobach stwierdzi, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Posiadane dane  osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, z usług których Administrator korzysta w zakresie obsługi systemów informatycznych, a także  podmiotom świadczącym usługi techniczne dla Administratora, oraz organom administracji publicznej (wg. odrębnych przepisów).

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Każdej osobie której dane osobowe Izba Rzemieslnicza MKiP w Warszawie posiada przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, jak również z uwagi szczególną sytuację (którą należy w takiej sytuacji wskazać) w przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie przez Administratora danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów.

Wykaz zbiorów danych osobowych, które. Izba Rzemieślnicza MKiP w W-wie posiada, przetwarza i archiwizuje:

 • osób, które złożyły wnioski o egzamin, przystąpiły do egzaminów czeladniczych, mistrzowskich, sprawdzających oraz członków Komisji Egzaminacyjnych Izby od roku 1973zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania akt wieczystych,
 • pracowników (akta osobowe) zatrudnionych w Izbie od 1973 r. – (przechowywane zgodnie z Kodeksem pracy i art. 125a ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.,
 • osób odznaczonych odznaczeniami rzemieślniczymi lub państwowymi dla których Izba była wnioskodawcą (dane niezbędne zgodnie z Ustawą o odznaczeniach państwowych lub regulaminami przyznawania odznaczeń rzemieślniczych,
 • najemców lokali użytkowych, sali egzaminacyjnej (zgodnie z Kodeksem Cywilnym),
 • kontrahentów, dostawców i świadczących usługi na rzecz Izby zgodnie z zawartymi umowami (zgodnie z Kodeksem Cywilnym).

Na stronie internetowej Izby zamieszczane są zdjęcia osób uczestniczących  w jubileuszach, pielgrzymkach, zjazdach, konkursach, spotkaniach i imprezach rzemieślniczych, oraz krótkie notatki z tych spotkań.