IZBA RZEMIESLNICZA MAZOWSZA, KURPI I PODLASIA W WARSZAWIE
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98
tel. 22 620 50 11, 22 123 77 88,   fax 22 620 69 64   e-mail: izba@izbarzem-mkp.com.pl
ISO 9001-2008 i KSU
Czcionka:

 

Polityka ochrony prywatności

 

Administrator Państwa danych osobowych:

Administratorem Danych Osobowych jest Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie z siedzibą ul. Chmielna 98, 00-801 Warszawa.

Można się z nami skontaktować osobiście w siedzibie, listownie lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub tel. 22 620 50 11.

 

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym  jest Pan Adrian Wiśniewski i można się z nim skontaktować pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych:

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 1. realizacji zakresu na jaki została wyrażona odrębna zgoda (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit a RODO);
 2. podejmowania przed zawarciem umowy i jej późniejszej prawidłowej realizacji (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit b RODO);
 3. wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust 1 lit c RODO);
 4. wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów (art. 6 ust 1 lit c RODO);
 5. dochodzenia roszczeń lub obrony interesów prawnych Administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO);
 6. archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji i danych w przypadku konieczności wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celu oceny świadczonych usług, badania satysfakcji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem w związku z prowadzoną przez Izbę działalnością (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, m.in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonania pomiarów statystycznych, jak również prowadzenia marketingu i promocji własnych usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Odbiorcy Państwa danych:

Odbiorcami Państwa niektórych danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:

 1. współpracujące z Administrator  bezpośrednio lub pośrednio w związku z świadczonymi usługami – w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umów; przypominamy, że Administrator udostępnia Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w zakresie i dla celów związanych z realizacją umów;
 2. podmioty współpracujące z Administratorem  dla potrzeb należytego funkcjonowania, jak również świadczenia usług lub wykonania umów, w tym dostawcy usług technicznych (tacy jak firmy telekomunikacyjne, hostingowe, właściciele serwerów i przestrzeni, w których przechowywane są dane, podmioty oferujące usługi związane z prowadzeniem działań promocyjnych przez Internet);
 3. podmioty świadczące na rzecz Administratora  czynności z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej;
 4. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;
 5. inni usługodawcy zewnętrzni przy pomocy których Administrator  prowadzi swoją działalność.

 

Okres przetwarzania Państwa danych:

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, zgłoszenia żądania ich usunięcia lub innego podobnego żądania.

Dane będą przetwarzane przez czas wymagany przez przepisy prawa, dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych Administratora. Dane osobowe będą przechowywane z zachowaniem niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających odpowiednie ich zabezpieczenie w celu ochrony Państwa praw i wolności.

 

Państwa  uprawnienia związane z przetwarzaniem danych:

Każde z żądań, o którym mowa w poniższym rozdziale, będzie wypełniane przez Administratora.

 

Prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody:

Jeśli wyrażaliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO to macie państwo prawo do cofnięcia jej w każdym momencie bez wpływu na przetwarzanie tych danych do momentu cofnięcia zgody.

 

Prawo dostępu do danych:

Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, co oznacza że: może Pani/Pan uzyskać od Administratora potwierdzenie czy są przetwarzane dotyczące Pani/Pana Dane Osobowe, a jeśli ma to miejsce jest Pani/Pan uprawniona/y do uzyskania informacji na temat tego przetwarzania w zakresie przewidzianym w art. 15 ust. 1 RODO oraz może Pani/Pan otrzymać od Administratora jedną bezpłatną kopię Danych Osobowych podlegających przetwarzaniu, za każdą kolejną kopię Administrator może pobrać opłatę.

 

Prawo sprostowania lub uzupełnienia Danych:

Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania swoich Danych Osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania od Administratora (przy uwzględnieniu celu do którego dane są przetwarzane) uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych. To ostatnie żądanie może być przez Panią/Pana wykonane poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 

Prawo żądania usunięcia Danych:

Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia swoich Danych Osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Dane Osobowe (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 17 ust. 3 RODO), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. Pani/Pana Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. cofnęła/cofnął Pani/Pan zgodę, stanowiącą podstawę przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy to sytuacji gdy Pani/Pana dane są przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę na przetwarzanie;
 3. wniosła/wniósł Pani/Pan na mocy art. 21 ust. 1 RODO sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw, o którym mowa w ostatnim zdaniu pkt 12 poniżej (sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania);
 4. Pani/Pana Dane Osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. Pani/Pana Dane Osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
 6. Pani/Pana Dane Osobowe zostały zebrane na podstawie zgody wyrażonej przez uprawniony podmiot lub podmioty, w związku z oferowaniem bezpośrednio dziecku usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

 

Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych:

Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych w przypadkach, gdy:

 1. kwestionuje Pani/Pan prawidłowość Danych Osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych Danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu Danych Osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Administrator nie potrzebuje już Danych Osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. Wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO (opisany w zdaniu drugim pkt 12 poniżej) wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Pana/Pani sprzeciwu.

 

Prawo do przenoszenia danych:

Posiada Pani/Pan prawo przenoszenia dostarczonych przez Panią/Pana Danych Osobowych, co oznacza, że ma Pani/Pan prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pani/Pana Dane Osobowe, które dostarczyła/dostarczył Pani/Pan Administratorowi, oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te Dane Osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany i jest prowadzone na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy (w tym przypadku Regulaminu). Wykonując powyższe prawo, ma Pani/Pan prawo żądania, by Dane Osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 

Prawo wniesienia sprzeciwu:

Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych zgodnie z art. 21 RODO. Przy czym to prawo dotyczy wyłącznie przypadków gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją i gdy przetwarzanie:

 1. a) odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią,
 2. b) jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez Administratora w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, w tym gdy dochodzi do profilowania na podstawach wymienionych w pkt a) lub b) powyżej.

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu również w przypadku gdy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią Pani/Pana Dane Osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

Prawo wniesienia skargi:

W trybie art. 77 RODO, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Zalecamy jednak, aby najpierw skierować wniosek bezpośrednio do Administratora , tak abyśmy mogli odnieść się do niego możliwie jak najszybciej i zgodnie z Pani/Pana potrzebami.

 

Obowiązek podania Danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne w przypadku realizacji przez ADO celów realizowanych na podstawie zgód osób których dane dotyczą.

W pozostałych przypadkach podanie danych stanowi wymóg niezbędny do realizacji umów lub wynika z obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.

 

Brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji:

Jednocześnie informujemy, że wobec Pani/Pana nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywołują wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią /Pana wpływają.

 

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Administratora

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w Serwisach Administratora  nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

 

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 

06-03-2019 rok