IZBA RZEMIESLNICZA MAZOWSZA, KURPI I PODLASIA W WARSZAWIE
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98
tel. 22 620 50 11, 22 123 77 88,   fax 22 620 69 64   e-mail: izba@izbarzem-mkp.com.pl
ISO 9001-2008 i KSU
Czcionka:

07-100 Węgrów, ul. Gdańska 8

tel./ fax. 25 792 27 00

 

 

 

 

 Spis treści:

I. Status prawny                           

II. O organizacji

III. Organy i osoby sprawujące w nich funkcje

a) Walne Zgromadzenie

b) Zarząd

c) Komisja Rewizyjna

d) Sąd Cechowy

V. Majątek Cechu

VI. Zasady funkcjonowania Cechu

1. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

2. Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa i sposoby ich udostępniania.

 

 I. Status Prawny

 

Cech jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządową społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła.

Cech posiada osobowość prawną.

Cech działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22.03.1989r /Dz. U. Nr 17 poz.92 z późn. zm./

Cech jest związkiem pracodawców i spełnia zadania określone w przepisach Ustawy z dnia 23.05.1991r o organizacji pracodawców /Dz. U. Nr 55 poz. 235 z 1996r z późn. zm./.

Cech prowadzi działalność na terenie miasta Węgrowa i całego powiatu węgrowskiego w skład którego wchodzi 10 gmin. Za zgodą Zarządu Cechu mogą być przyjęci na członków Cechu rzemieślnicy posiadający zakłady na innym terenie.

 

 II. O organizacji:

 

Cech Rzemiosł Różnych

07-100 Węgrów, ul. Gdańska 8

     Tel/fax 25 792 27 00

REGON:000757826    NIP:8241020373     PKD:9111Z

Konto banku 66 1020 4476 0000 8102 0100 1460 godz. Pracy 8˚˚-15˚˚

 

Cech jest członkiem Izby Rzemieślniczej Mazowsza Kurpi i Podlasia w Warszawie.

Członkami Cechu są osoby prowadzące działalność gospodarczą spełniające wymogi określone w ustawie o rzemiośle z dn. 22.03.1989r

 • Będący osobami fizycznymi mali przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.1999 r. Prawo działalności gospodarczej /Dz. U . Nr 101 poz 1178 z 2000r z późn. zm./
 • Przedsiębiorcy jednoosobowi nie zatrudniający pracowników.
 • Inne osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą nie będące rzemieślnikami za zgodą organizacji samorządu.
 • Wspólnicy spółki cywilnej, prowadzący działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie o rzemiośle z dn. 22.03.1989r

 Najliczniejsze branże zrzeszone w Cechu: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, sprzedawcy.

 

III. Przedmiot działania.

 

Zadania Cechu.

 • utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu polskiego rzemieślnika.
 • prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej.
 • reprezentowanie interesów członków wobec organów samorządu terytorialnego, urzędów i instytucji.
 • współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania uczniów zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych.
 • prowadzenie obsługi informacyjnej wobec członków Cechu z zakresu spraw dotyczących działalności gospodarczej.

 

 

IV.  Organy i osoby sprawujące w nich funkcje:

a/ Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

 • Uchwalanie Statusu Cechu i jego zmian.
 • Wybór i odwoływanie Starszego Cechu i pozostałych członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego.
 • Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz opłat za świadczenia Cechu.
 • Uchwalanie i zatwierdzanie planów działalności Cechu, planów finansowych.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości.
 • Zatwierdzanie sprawozdań rocznych Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Cechowego, podejmowanie uchwał dotyczących działalności Cechu, udzielanie absolutorium członkom Zarządu.
 • Wybieranie delegatów na Zjazdy Delegatów samorządu gospodarczego rzemiosła.

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Cechu.

 

b/ Zarząd

Zarząd jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

Zarząd Cechu składa się z 7 osób w tym : Starszego Cechu , Podstarszego Cechu, sekretarza, skarbnika oraz 3 członków.

Kadencja trwa 4 lata.

 

Do zakresu działania Zarządu Cechu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu a w szczególności:

 • Reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i gospodarczych.
 • Gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia.
 • Zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te zgromadzenia.
 • Powoływanie i odwoływanie Kierownika Biura Cechu.
 • Rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe bądź nieterminowe wykonywanie zamówień przez członków Cechu.
 • Ustalenie zakładowego systemu wynagradzania .
 • Przyjmowanie oraz wykreślanie członków Cechu.

 

SKŁAD ZARZĄDU:

 

Siedlanowski Walenty Tomasz – Starszy Cechu

Marczak Robert – Podstarszy Cechu

Falkowska- Grzymała Wioletta – Sekretarz

Powierża Józef – Skarbnik

Saczuk Henryk – Członek

Gajewski Andrzej – Członek

Korman Olga – Członek

 

c/ Komisja Rewizyjna

 • Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu z   wyjątkiem           Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.
 • Komisja Rewizyjna składa się z 4 członków i 1 zastępcy wybranych przez Walne zgromadzenie na okres kadencji Zarządu.

Do zadań Komisji należy:

 • Badanie raz na pół roku działalności statutowej Cechu.
 • Badanie rocznych sprawozdań finansowych /bilansu/ oraz zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach.
 • Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności .
 • Przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 • Wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Gajewski Ryszard – Przewodniczący

Niegowski Zdzisław – za-ca przewodniczącego

Rusjan Małgorzata – członek

Powierża Krzysztof – członek

Marchela Michał – zastępca

 

d/ Sąd Cechowy

 • Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.
 • Sąd Cechowy składa się z 3 członków i zastępcy.
 • Od orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołanie do Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego działającego w organizacji, której Cech jest członkiem.

 

Skład Sądu Cechowego:

Joniuk Paweł – przewodniczący

Chróścicki Marian – za-ca przewodniczącego

Zawadzki Ryszard – członek

Gromek Teresa – zastępca

 

 

V.   Majątek , który jest w dyspozycji Cechu.

   Budynek murowany wartość księgowa – 13046 zł

 

 VI.  Zasady funkcjonowania podmiotu.

 

Zasady funkcjonowania Cechu zawarte są w części: Statut organizacji.

Ponadto Cech zawarł porozumienie z dnia 15.05.2002r z Izbą Rzemieślniczą Mazowsza Kurpi i Podlasia w Warszawie /aneks do porozumienia z dnia 09.05.2011/ w sprawie udzielenia przez Izbę upoważnienia Cechowi do sprawowania nadzoru nad przebiegiem procesu szkolenia zawodowego pracowników młodocianych zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych na terenie działania Cechu.

 

 1. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw.

 

Sprawy załatwiane są bezpośrednio w biurze Cechu.

 • Wydawanie zaświadczeń.
 • Spisywanie umów o naukę zawodu z pracownikami młodocianymi.
 • Wskazywanie uczniom wolnych miejsca naukę zawodu.
 • Przyjmowanie dokumentów celem przyjęcia na członka Cechu.
 • Kompletowanie i przesyłanie do Izby dokumentów na egzaminy czeladnicze i mistrzowskie.
 • Kompletowanie i przesyłanie do OHP wniosków o zwrot kosztów poniesionych w związku z zatrudnianiem młodocianego pracownika/ tak zwana refundacja/.
 • Kompletowanie i przesyłanie do OHP wniosków w związku z zawarciem umowy o refundację.

 

Skargi przyjmowane są tylko w formie pisemnej. Powinny zawierać zarzut propozycję ugody lub zadośćuczynienia.

Skargi rozpatrywane są przez Zarząd Cechu.

 

 1. Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa i zasoby oraz zasady ich udostępniania.

 

 • Prowadzone rejestry:
 • Rejestr członków Cechu.
 • Rejestr spisanych umów z pracownikami młodocianymi.
 • Kartoteki mistrzów szkolących.
 • Rejestr złożonych dokumentów na egzamin czeladniczy i mistrzowski.

 

 • Archiwa:
 • Kopie zawartych przez Cech umów z młodocianymi pracownikami.
 • Rejestry i księgi.
 • Dokumenty Walnych Zgromadzeń.
 • Dokumenty księgowe.
 • Akta osobowe pracowników.

 

Zwrócenie się o dane zawarte w rejestrach lub archiwach wymaga formy pisemnej lub telefonicznej.