IZBA RZEMIESLNICZA MAZOWSZA, KURPI I PODLASIA W WARSZAWIE
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98
tel. 22 620 50 11, 22 123 77 88,   fax 22 620 69 64   e-mail: izba@izbarzem-mkp.com.pl
ISO 9001-2008 i KSU
Czcionka:

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wilczyńskiego 3

tel. 663 335 100

poniedziałki i wtorki w godz. 8,00 - 14,45

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

Spis treści:

 1. Status prawny:
 2. O organizacji:
 3. Przedmiot   działania
 4. Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
 5. Majątek cechu
 6. Zasady funkcjonowania
 7. Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa i sposoby ich udostępniania.
 •         walne zgromadzenie
 •         zarząd
 •         komisja rewizyjna
 •         sąd cechowy

 

 

 1. STATUS PRAWNY:

Cech jest związkiem pracodawców z mocy art. 7 Ustawy z dnia 22.03.1989 r. o rzemiośle (Dz.U. Nr. 17 poz. 92) i jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną organizacją rzemiosła spełniającą zadania wynikające z Ustawy z dnia 23.05.1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr. 55, poz. 235).

Cech jest terenową strukturą ZRP jako reprezentatywnej organizacji pracodawców.

Cech posiada osobowość prawną.

 

 

 1. O ORGANIZACJI:

Nazwa Cechu : Cech Rzemiosł Różnych

Adres:             08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wilczyńskiego 3

Telefon:          663 335 100

Godziny pracy biura Cechu: 8 – 14,45 poniedziałki i wtorki,

 

Cech jest członkiem Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie.

Członkami Cechu są właściciele zakładów spełniający wymogi zawarte w Ustawie o rzemiośle.

Cech zasięgiem swojej działalności obejmuje 9 jednostek administracyjnych szczebla podstawowego w tym: M. Sokołów., Gm. Bielany, Ceranów, Jabłonna L., Kosów L., Repki, Sabnie, Sterdyń, Gm. Sokołów P.

Najliczniejsze branże to: mechanika pojazdowa, stolarstwo, instalatorstwo sanitarne i ogrzewania, instalatorstwo elektryczne.

 

 1. PRZEDMIOT   DZIAŁANIA

Zadaniem Cechu jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, a także utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu.

Do zadań Cechu należy w szczególności:

Zdaniem Cechu jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego a także utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu.

Do zadań Cechu należy w szczególności:

 1. opiniowanie projektów aktów prawnych organów władzy i administracji dot. projektów opłat oraz warunków i zasad organizowania działalności gospodarczej,
 2. współpraca z organizacjami samorządowymi i społecznymi,
 3. reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji państwowej i samorządowej,
 4. udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków,
 5. udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji,
 6. rozpatrywanie skarg na działalność członków,
 7. organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników jak też osób zainteresowanych uzyskiwaniem kwalifikacji zawodowych,
 8. propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego,
 9. współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez członków,
 10. organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie bhp oraz warunków sanitarno – epidemiologicznych,
 11. delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych i organizacji społecznych i innych instytucji w pracach, w których uczestniczy rzemiosło,
 12. refundacja – udzielanie członkom Cechu pomocy w uzyskaniu refundacji kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz dofinansowania tego kształcenia.

 

 1. ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE
 •         WALNE ZGROMADZENIE

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania, a mianowicie:

 1. uchwalanie statutu cechu i jego zmian
 2. Wybór i odwoływanie starszego cechu i pozostałych członków Zarządu, przewodniczących i pozostałych członków komisji rewizyjnej i sądu cechowego oraz zastępców członków,
 3. określanie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia cechu oraz dobrowolnych świadczeń rzemieślników,
 4. uchwalanie planów i programów rozwoju rzemiosła, planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej cechu,
 5. rozpatrywanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków cechu, zarządu i komicji rewizyjnej w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom zarządu,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
 7. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła lub wystąpienia z nich,
 8. upoważnienie zarządu do zaciągania pożyczek,
 9. uchwalanie regulaminu obrad walnego zgromadzenia,
 10. nadawanie godności członka honorowego cechu,
 11. rozpatrywanie odwołań członków cechu od uchwał zarządu cechu,
 12. wybieranie delegatów na zjazdy delegatów samorządu rzemiosła,
 13. podejmowanie uchwał w innych sprawach w trybie przewidzianym w statucie,

W walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Cechu.

 

 •         ZARZĄD

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

Do zakresu działania zarządu należy kierowanie całokształtem działalności cechu, a w szczególności:

 1. reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji podstawowej i samorządowej,
 2. gospodarowanie funduszami i majątkiem cechu,
 3. zwoływanie walnych zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te zgromadzenia,
 4. powoływanie komisji na okres kadencji,
 5. powoływanie i odwoływanie kierownika biura cechu oraz ustalanie wynagrodzenia,
 6. rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków,
 7. ustalanie zakładowego systemu wynagradzania,
 8. przyjmowanie oraz wykreślanie członków cechu,
 9. określanie sposobu oraz zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
 10. wybieranie biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego.

W skład Zarządu wchodzą:

 1. Starszy Cechu       -
 2. I-szy Zastępca Starszego Cechu – Edmund Jadczyk
 3. II-szy Zastępca Starszego Cechu – Bogdan Czerkas
 4. Sekretarz Zarządu – Zbigniew Sawicki
 5. skarbnik Zarządu – Henryk Smolik
 6. Członek Zarządu Władysław Kuryłem
 7. Członek Zarządu - Karol Żochowski

 

 •         KOMISJA REWIZYJNA CECHU

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1). Badanie działalności statutowej Cechu,

2). Badanie rocznych sprawozdań finansowych,

3). Składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,

4). Przedkładanie walnemu zgromadzeniu wniosków o udzielnie absolutorium zarządowi,

5). wydawanie zaleceń zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

1. Jan Borzym – Przewodniczący

2. Zdzisław Zadrożny – Zastępca Przewodniczącego

3. Ryszard Niewiadomski – Sekretary,

4. Sylwester Jabłoński - Członek,

5. Bogusław Jakubaszek - Członek

 

 •         SĄD CECHOWY

Sąd Cechowy jest organem rozpatrującym na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy sprawy dot. skarg na działalność zrzeszonych w cechu członków.

Zadaniem Sądu jest:

Rozpatrywanie skarg powstałych wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń członków cechu, a w przypadku uznania skargi za zasadną – orzeczenia kary lub zalecenia naprawienia wyrządzonej szkody materialnej.

W skład Sądu Cechowego wchodzą:

1. Tadeusz Hanusz – Przewodniczący,

2. Andrzej Mróz – Zastępca Przewodniczącego,

3. Roman Smolik – Zastępca Przewodniczącego,

4. Tadeusz Rozbici – Członek

5. Anna Rola – Członek

6. Wojciech Wiśniewski - Członek

 

 1. MAJĄTEK CECHU

Środki trwałe:

1/3 budynku Domu Rzemiosła stanowiący siedzibę Cechu o wartości księgowej 91 620,63 zł i powierzchni użytkowej 274,2 m².

 

 1. ZASADY FUNKCJONOWANIA

Cech działa na podstawie Ustawy o rzemiośle z dnia 22.03.1989 r. (Dz.U. Nr 17, poz 92) i Ustawy z dnia 23.05.1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235) oraz Statutu Cechu.

Na podstawie zawartego porozumienia z dnia 15.05.2002 r. z Izbą rzemieślniczą Mazowiesza, Kurpi i Podlasia w Warszawie Cech sprawuje nadzór nad przebiegiem procesu szkolenia zawodowego pracowników młodocianych zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych na terenie działania Cechu.

Cech na podstawie ww. porozumienia jest uprawniony i zobowiązany do:

 1. współpracy z samorządem powiatu, dyrektorami i radami szkół zawodowych, w których młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego realizują dokształcanie teoretyczne,
 2. przyjmowania od pracodawców szkolących uczniów oświadczeń dot. spełniania warunków umożliwiających prowadzenie przygotowania zawodowego młodocianych,
 3. prowadzenia ewidencji pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników,
 4. prowadzenie ewidencji umów o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 5. organizowania spotkań instruktażowych z mistrzami szkolącymi młodocianych pracowników,
 6. udzielanie zainteresowanym informacji na temat wolnych miejsc na naukę zawodu w rzemiośle,
 7. promowanie nauki zawodu organizowanej w zakładach rzemieślniczych,
 8. udzielania informacji i zaopatrywania mistrzów szkolących w niezbędną dokumentację związaną z organizacją przygotowania zawodowego młodocianych w rzemiośle.

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

 1. Przyjmowanie i załatwianie skarg:

Skarga złożona do biura Cechu powinna być złożona na piśmie i zawierać zarzut wobec osoby oskarżonej oraz propozycję ugody bądź oczekiwania w związku z zarzutem.

Skargę rozpatruje w pierwszym etapie Zarząd Cechui jeśli uzna ją za zasadną kieruje do rozpatrzenia przez Sąd Cechowy, który w przeciągi 1 – miesiąca od daty wpłynięcia rozpatruje skargę i w formie pisemnej zawiadamia strony o sposobie załatwienia /ugoda lub wnioski dyscyplinarne/ bądź zalecenia naprawienia szkody materialnej.

 

 1. Udzielanie informacji o wolnych miejscach na naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych.

W biurze Cechu absolwenci gimnazjów, rodzice bądź opiekunowie młodocianych uzyskują na bieżąco informację dotyczącą Mistrzów szkolących i adresy ich zakładów

Do gimnazjów i ZSZ z terenu działania Cechu wysyłamy informacje w jakich zawodach nasi mistrzowie prowadzą przygotowane zawodowe młodocianych na podstawie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 

 1. Udzielanie informacji o zrzeszonych zakładach rzemieślniczych

Klienci zainteresowani uzyskaniem adresów rzemieślników zrzeszonych w Cechu na bieżąco uzyskują informację dotyczącą adresów lub kontakt z zainteresowanym rzemieślnikami.

 

 1. Udzielanie rzemieślnikom szkolącym młodocianych pomocy w celu uzyskania refundacji kosztów kształcenia, młodocianych i dofinansowania szkolenia,

Cech przez współpracę z OHP CEiPM w Siedlcach udziela pomocy rzemieślnikom szkolącym młodocianych.

Kwartalnie Cech zaopatruje rzemieślników w obowiązujące druki potrzebne do uzyskania refundacji, pomaga w ich wypełnieniu i dostarcza do OHP.

Corocznie zaopatrujemy także rzemieślników we wnioski i wymagane druki do uzyskania zgody na otrzymywanie tejże refundacji.

Współpracujemy również z urzędami miast i gminami z terenu działania Cechu.

Corocznie przesyłamy do nich z upoważnienia pracodawców umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawarte z młodocianymi. Ma to na celu zabezpieczenie środków na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych po zakończeniu nauki zawodu i zdaniu egzaminu czeladniczego.

 

 

 1. PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA I SPOSOBY ICH UDOSTĘPNIANIA.

 

Cech prowadzi:

1. Rejestr skarg.

Cech prowadzi rejestr złożonych do biura skarg zawierający datę złożenia skargi, osobę skarżącą, oskarżoną, sposób i datę załatwienia skargi

 

2. Rejestr mistrzów szkolących.

W Biurze Cechu zainteresowani, a więc absolwenci gimnazjów, rodzice bądź opiekunowie młodocianych na bieżąco otrzymują informacje na temat zakładów szkolących młodocianych, ich adresy i telefony,

 

3. Rejestr rzemieślników

Klienci zainteresowani adresami rzemieślników wykonujących usługi będące w ich zainteresowaniu otrzymują na bieżąco adresy tych zakładów.

Osoby zainteresowane uzyskaniem zaświadczeń o prowadzonej działalności, w okresie prowadzenia tej działalności dla celów emerytalnych uzyskują taki dokument w terminie najkrótszym, nie dłużej niż 1 miesiąc.

 

4. Archiwa akt osobowych pracowników

Osoby, które pracowały w Cechu uzyskują świadectwo pracy i RP-7 w terminie możliwie najkrótszym, nie dłuższym niż 1 miesiąc.

 

5. Rejestr umów z młodocianymi.

Osoby, które odbywały praktyczną naukę zawodu i chcą uzyskać zaświadczenie w celach emerytalnych uzyskują ten dokument w terminie możliwie najkrótszym nie dłuższym niż 1 miesiąc.