IZBA RZEMIESLNICZA MAZOWSZA, KURPI I PODLASIA W WARSZAWIE
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98
tel. 22 620 50 11, 22 123 77 88,   fax 22 620 69 64   e-mail: izba@izbarzem-mkp.com.pl
ISO 9001-2008 i KSU
 • Zjazd Delegatów - Brok 14.06.2019 r.
 • Zjazd Delegatów - Brok 14.06.2019 r.
 • Zjazd Delegatów - Brok 14.06.2019 r.
 • Zjazd Delegatów - Brok 14.06.2019 r.
 • Zjazd Delegatów - Brok 14.06.2019 r.
 • Zjazd Delegatów - Brok 14.06.2019 r.
 • Zjazd Delegatów - Brok 14.06.2019 r.
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
Czcionka:

 

ZAPRASZAMY NA KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU!

Organizowany przez działające przy Izbie Mazowieckie Centrum Edukacji, Promocji i Doradztwa Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Celem kursu jest uzyskanie uprawnień pedagogicznych wymaganych od instruktorów praktycznej nauki zawodu (m.in. szkolenie młodocianych pracowników).

Czas trwania: kurs obejmuje 48 godzin, w tym 40 godzin zajęć z pedagogiki, psychologii i metodyki oraz 8 godzin zajęć z umiejętności dydaktycznych.

Rozpoczęcie najbliższego kursu: 24 września 2021 r 

                           zakończenie   16 października 2021 r.

Wniosek zgłoszeniowy i informacje w zakładce Kursy

 

Szczegółowych informacji udzielają:

- Agnieszka Harasim: tel. 220 620 50 17, 506 842 367, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Adrian Wiśniewski: tel. 22 654 96 98, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 


ZAPRASZAMY NA KURS PEDAGOGICZNY

DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU!

Rozpoczyna się rekruracja

Organizowanym przez działające przy Izbie Mazowieckie Centrum Edukacji, Promocji i Doradztwa Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Celem kursu jest uzyskanie uprawnień pedagogicznych wymaganych od instruktorów praktycznej nauki zawodu (m.in. szkolenie młodocianych pracowników).

Program kursu został zatwierdzony przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie pismem znak: KPZ.5633.4.2020.KK i jest zgodny z ramowym programem określonym przez MEN (załącznik do rozporządzenia MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391)).

Czas trwania: kurs obejmuje 48 godzin, w tym 40 godzin zajęć z pedagogiki, psychologii i metodyki oraz 8 godzin zajęć z umiejętności dydaktycznych.

Rozpoczęcie najbliższego kursu: ......................

Zakończenie: ...................

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Kurs realizowany będzie w formie stacjonarnej (umiejętności dydaktyczne) oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (realizacja treści nauczania w dogodnym dla uczestnika czasie).

Warunki uczestnictwa odpowiadają warunkom dotyczącym kwalifikacji, jakie należy posiadać, aby pełnić rolę instruktora praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391). W kursie mogą brać udział również inne osoby chcące uzyskać, uzupełnić wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Cena kursu:

- 750,00 dla członków organizacji rzemieślniczej zrzeszonych w Izbie Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie,

- 850,00 zł dla pozostałych osób.

Opłaty należy dokonywać na nr konta Izby 97 1240 6292 1111 0000 5015 3091

Wszystkie osoby, które są zainteresowane uczestnictwem prosimy o zgłaszanie się za pomocą załączonego formularza.

Wypełniony formularz należy przesłać skanem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres Izby.

 Szczegółowych informacji udzielają:

- Agnieszka Harasim: tel. 220 620 50 17, 506 842 367, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Adrian Wiśniewski: tel. 22 654 96 98, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Wpis kwalifikacji rzemieślniczych do CEIDG

 Przedsiębiorco!

Jeżeli posiadasz kwalifikacje zawodowe potwierdzone Dyplomem mistrza lub Świadectwem czeladniczym złóż wniosek do właściwej izby o wpis kwalifikacji do CEIDG.

Od 1 października 2020r. izby rzemieślnicze z mocy Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 z późn. zm.) na wniosek przedsiębiorcy posiadającego kwalifikacje rzemieślnicze w postaci Dyplomu mistrzowskiego oraz Świadectwa czeladniczego mogą wpisywać informacje na ten temat w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dzięki temu, każdy kto korzysta z wyszukiwarki CEIDG (https://prod.ceidg.gov.pl) może sprawdzić, czy przedsiębiorca posiada kwalifikacje potwierdzone państwowym dokumentem – tytułem mistrza i/lub czeladnika w zawodzie.

Wniosek możesz złożyć do izby, która wydała dokument lub do najbliższej izby, która przekaże go właściwej.

Przedsiębiorcom, którzy zdadzą egzamin po 1 października 2020r. izba rzemieślnicza ma obowiązek wprowadzić informację o posiadanej kalifikacji z mocy ustawy. Należy poinformować izbę o prowadzonej działalności poprzez wypełnienie właściwej rubryki we wniosku o dopuszczenie do egzaminu. Osoby, które złożyły wnioski przed 1 października 2020r. proszone są o podanie informacji o prowadzonej działalności bezpośrednio po egzaminie. 

Publikacja danych o kwalifikacjach nie dotyczy wpisów wykreślonych z CEIDG.

Wniosek do pobrania: 

 

Wnioski dostępne są również na stronach CEIDG, ZRP oraz izb rzemieślniczych.

 


 

 


Minister Olga Semeniuk na spotkaniu w Pułtusku

 

 

 W czwartek 13 lutego Minister Olga Semeniuk odwiedziła Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku, w którym odbyło się spotkanie zorganizowane wspólnie z Izbą Rzemieślniczą Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście, m.in. Ireneusz Purgacz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku, Tomasz Sobiecki – Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk i Bogdan Ruszkowski – Burmistrz Nasielska. Rzemiosło reprezentowali przedstawiciele Zarządu Izby, władz i pracowników Cechów, dyrektorzy szkół, w których młodociani pracownicy odbywają przygotowanie teoretyczne, oraz rzemieślnicy i członkowie komisji egzaminacyjnych z Cechów w Łukowie, Makowie Mazowieckim, Mławie, Przasnyszu, Pułtusku, Siedlcach i Sokołowie Podlaskim.

Gospodarze spotkania, Włodzimierz Ostrowski - Prezes Izby oraz Jerzy Załoga – Prezes Cechu, przedstawili zakres działalność Izby i Cechu, formy współpracy z instytucjami zewnętrznymi oraz działalność oświatową i egzaminacyjną. Pani Minister przypomniała plany utworzenie w Ministerstwie Rozwoju Wydziału ds. Rzemiosła i Kwalifikacji Zawodowych, który będzie ośrodkiem wsparcia rzemiosła oraz jednostką ułatwiającą relacje z innymi ministrami, oraz Inkubatora Rzemiosła Polskiego, projektu, który umożliwi dofinansowanie izb i cechów w dwóch obszarach: rozwoju instytucjonalnego przez zakupu sprzętu oraz rozwoju kapitału ludzkiego w postaci stypendiów zawodowych dla młodocianych pracowników. Drugim dużym obszarem, którym planuje zająć się Ministerstwo Rozwoju jest zwiększeni możliwości korzystania przez rzemiosło ze środków POWER, poprzez wpisanie w program komponentu związanego z rzemiosłem.

Plany przedstawione przez Panią Minister zostały przyjęte przez uczestników spotkania z nadzieją i uznaniem.

Przedstawiciele władz samorządowych w swoich przemówieniach podkreślili, że chociaż współpraca pomiędzy rzemiosłem a samorządem układa się pomyślnie, to wiele obszarów wymaga wsparcia ze strony rządu. Dlatego też rzemieślnicy z wielką nadzieją patrzą na plany przedstawione przez Panią Minister, których realizacja pozwoliłaby zagwarantować stabilność prawa oraz spokojny rozwój zakładów rzemieślniczych.

W dyskusji rzemieślnicy oraz dyrektorzy szkół branżowych zwrócili uwagę m.in. na źle działające doradztwo zawodowe i związane z tym trudności młodych ludzi z dokonywaniem trafnych wyborów zawodu. W efekcie uczniowie często zmieniają zawód w trakcie rozpoczętej nauki. Rozwiązaniem tego problemu byłoby umożliwienie uczniom poznania zawodu od strony praktycznej jeszcze przed podjęciem decyzji o wyborze kierunku nauki. Wspomniano również problemy z organizacją i bardzo niską jakością kształcenia teoretycznego w szkołach oraz dużą potrzebę promocji kształcenia zawodowego, aby zmienić społeczny odbiór zawodów rzemieślniczych.

Kolejnym problemem oświaty zawodowej jest zbyt mała ilość czasu na praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy. Mistrzowie szkolący mają trudności z kompleksowym przygotowaniem młodocianego pracownika do wykonywania zawodu. Zasugerowano również potrzebę podniesienie kwoty dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych. Problemem jest również wynagrodzenie, które otrzymują uczniowie - są one zbyt niskie i mało atrakcyjne, a proporcje między wynagrodzeniami w kolejnych latach nauki nie są zachowane.

Wśród pozostałych istotnych dla działalności rzemieślniczej kwestii wymieniono potrzebę włączenia do działalności rzemieślniczej spółek z o.o., zmniejszenie obciążeń wynikających z nieuzasadnionej biurokracji występującej w wielu urzędach oraz weryfikacja podziału subwencji oświatowej.

     

   

  17-02-2020 r.

 

   

Podsekretarz Stanu w MR Olga Semieniuk w Cechu
w Pułtusku z lewej Prezes Cechu Jerzy Załoga Załoga,
z prawej Dyrektor Izby Zdzisław Łapiński

Podsekretarz Stanu w MR Olga Semieniuk w Cechu w Pułtusku

 

    

Podsekretarz Stanu w MR Olga Semieniuk w Cechu w Pułtusku 3 z lewej Dyrektor Izby Zdzisłąw Łapiński, z prawej  Prezes Izby Wlodzimierz Ostrowski i Dyrektor Cechu Janusz Borzyński

Podsekretarz Stanu w MR Olga Semieniuk w Cechu w Pułtusku 3_ Z-ca Burmistrza M. Pułtusk Tomasz Sobiecki

   

Podsekretarz Stanu w MR Olga Semieniuk w Cechu w Pułtusku 4_Przewodniczący Rady Powiatu Pułtuskiego Tadeusz Nalewajk

Podsekretarz Stanu w MR Olga Semieniuk w Cechu w Pułtusku 5 Przewodniczacy Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz

    

Podsekretarz Stanu w MR Olga Semieniuk w Cechu w Pułtusku 6_Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski

Podsekretarz Stanu w MR Olga Semieniuk w Cechu w Pułtusku 7 Dyrektor ZS im B.Prusa w Pułtusku Dorota Orłowska

    

Podsekretarz Stanu w MR Olga Semieniuk w Cechu w Pułtusku 9- kwiaty wręczają Dyrektor Izby Zdzisław Łapiński, Prezes Cechu Jerzy Załoga, Prezes Izby Włodzimierz Ostrowski

Podsekretarz Stanu w MR Olga Semieniuk w Cechu w Pułtusku 10 wystawa prac wychowanków SOSW w Pułtusku i PM nr 5 w Pułtusku

    

Podsekretarz Stanu w MR Olga Semieniuk w Cechu w Pułtusku

Podsekretarz Stanu w MR Olga Semieniuk w Cechu w Pułtusku12 wystawa rękodzieła Kamili Popko i Anny Morawskiej

 

     

Podsekretarz Stanu w MR Olga Semieniuk w Cechu w Pułtusku13 wystawa rękodzieła Kamili Popko i Anny Morawskiej

Podsekretarz Stanu w MR Olga Semieniuk w Cechu w Pułtusku13 Z-ca Burmistrza Tomasz Sobiecki wystawa rękodzieła Kamili Popko i Anny Morawskiej

 Agnieszka Rutkowska Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku

 

 04.03.2020 r.

 


W dniu 14 czerwca 2019 r. w Broku odbył się Zjazd Delegatów zrzeszonych w naszej Izbie.

W trakcie którego przedłużono pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Izby do końca kadencji Panu Włodzimierzowi Ostrowskiemu.

 


 Porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej

a Związkiem Rzemiosła Polskiego

 

 
 

 Chcesz zdobyć cenione na krajowym i europejskich rynkach pracy kwalifikacje czeladnika lub mistrza w zawodzie.

Zapraszamy do Izby, której komisje egzaminacyjne przeprowadzają egzaminy  czeladnicze, mistrzowskie i sprawdzające w 42 zawodach. Szczegółowe informacje  odnośnie między innymi: zawodów w których egzaminy są przeprowadzane, wymaganych dokumentów, zasad przeprowadzania egzaminów znaleźć można w zakładce – "Oświata".

Informacje w sprawach egzaminów można także uzyskać  telefonicznie pod numerami telefonów 22 6549698 i 22 620 50 17 oraz drogą mailową pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualnie w Izbie trwa nasilona kampania egzaminacyjna, a zatem kandydaci mogą liczyć na krótkie terminy przystąpienia do egzaminów i zdobycia kwalifikacji.

            Zapraszamy do Izby gwarantując profesjonalną i miłą obsługę.

Wykaz zawodów w których w Izbie można zdawać egzamin: czeladniczy, mistrzowski lub sprawdzający.

 • bioenergoterapeuta
 • blacharz samochodowy
 • cieśla
 • cukiernik
 • dekarz
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik
 • elektryk
 • elektronik
 • florysta
 • fotograf
 • fryzjer
 • kamieniarz
 • kelner
 • kosmetyczka
 • kominiarz
 • krawiec
 • kucharz
 • lakiernik
 • lakiernik samochodowy
 • malarz tapeciarz
 • mechanik - monter maszyn i urządzeń
 • mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter instalacji gazowych
 • monter instalacji i urządzeń sanitarnych
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • monter elektronik
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • murarz
 • murarz - tynkarz
 • naturopata
 • operator obrabiarek skrawających
 • optyk okularowy
 • parkieciarz
 • piekarz
 • posadzkarz
 • radiesteta
 • rzeźnik-wędliniarz
 • stolarz
 • ślusarz
 • tapicer
 • technolog robót wykończeniowych w budownictwie
 • wędliniarz
 • wizażystka /stylistka
 • wulkanizator
 • złotnik jubiler (tylko czeladnicza)

 


Dane osobowe w Izbie Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie

Uprzejmie informujemy, iż wobec wejścia w życie 25 maja 2018 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE L 119.s1, dla zapewnienia pełniejszej ochrony danych osobowych:

Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie zaktualizowała Politykę Bezpieczeństwa zawierającą zasady, cele, procedury oraz opisy organizacyjnych i technicznych środków zabezpieczenia związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych. Jednocześnie informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie, z siedzibą : (00-801) Warszawa ul. Chmielna 98 , NIP 527-020-63-69, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000108264, (dalej  Administrator) e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel. 22 620 50 11.

Izba posiada  dane osobowe:

 • osób, które złożyły wnioski o egzamin, przystąpiły do egzaminów czeladniczych, mistrzowskich, sprawdzających od roku 1973zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania akt wieczystych,
 • pracowników (akta osobowe) zatrudnionych w Izbie od 1973 r. – nadal (przechowywane zgodnie z Kodeksem pracy i art. 125a ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.,
 • osób odznaczonych odznaczeniami rzemieślniczymi lub państwowymi dla których Izba była wnioskodawcą (dane niezbędne zgodnie z Ustawą o odznaczeniach państwowych lub regulaminami przyznawania odznaczeń rzemieślniczych)

Na stronie internetowej Izby zamieszczane są zdjęcia osób uczestniczących  w jubileuszach, pielgrzymkach, zjazdach, konkursach, spotkaniach i imprezach rzemieślniczych, oraz krótkie notatki z tych spotkań.

 Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 18.05.2018 r.


Z żalem zawiadamiamy o śmierci Śp. Mieczysława Lipowskiego Prezesa Zarządu Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie.

 Odszedł od nas wspaniały, życzliwy serdeczny Kolega, wieloletni działacz Rzemiosła pełniący funkcje w samorządach: Związku Rzemiosła Polskiego, Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie, Spółdzielni Rzemieślniczej „Wielobranżowa” w Płocku, oraz Cechu Rzemiosł Różnych w Płocku.

 To wielka strata dla środowiska Polskiego Rzemiosła i żal, że już nie poznają Go kolejne pokolenia. Swoim życiem zasłużył na szacunek wszystkich, którzy Go znali.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

 Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd, Pracownicy Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie

 Uroczystość pogrzebowa odbyły się w dniu 7 lipca 2018 r w Płocku.


Pod hasłem „Oblubienico Ducha Świętego wspieraj Rzemiosło w służbie Ojczyzny” w niedzielę 24 czerwca odbyła się  XXXVII Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę.

W uroczystości brało udział wiele delegacji organizacji rzemieślniczych, w tym zrzeszonych w naszej Izbie.
Po przejściu Drogi Krzyżowej na wałach Jasnogórskich i wprowadzeniu Starszyzny oraz pocztów sztandarowych odprawiona została uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa tarnowskiego ks. dr. Andrzeja Jeża. Następnie uczestnicy Pielgrzymki przemaszerowali przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej.

Przebieg uroczystości uatrakcyjniony był koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej im Tadeusza Myryto w Łącku pod batutą ppłk Straży Granicznej dr. hab. Stanisława Strączka, co związane jest z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Uroczystości pielgrzymkowe połączono z ceremonią wręczenia okolicznościowych dyplomów dla wyróżniających się uczniów i mistrzów rzemiosła.

W tym roku Zarząd naszej Izby wytypował do tego wyróżnienia Mistrza Piekarstwa Sławomira Białczaka z Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku,  oraz jego uczennicę Wiktorię Król.

 

    

27.06.2018 r.

 

W dniu 23.05.2018r. w siedzibie Izby  Warszawie odbyły się regionalne eliminacje XVIII edycji Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”.

Do eliminacji regionalnych tego konkursu  swoje dwuosobowe reprezentacje zgłosiło 5 Cechów:

Cech Rzemiosł Różnych w Garwolinie:

- Rafał Wojda – mechanik pojazdów samochodowych

- Kamil Witczak – mechanik pojazdów samochodowych

Cech Rzemiosł Różnych w Łukowie:

- Dawid Szostak – mechanik pojazdów samochodowych

- Hubert Tronowski – mechanik pojazdów samochodowych

Cech Rzemiosł Różnych w Płocku:

- Sylwia Dymek – fryzjer

- Daria Seklecka – fryzjer

Cech Rzemiosł Różnych w Siedlcach:

- Paulina Kinga Andraszek – fryzjer

- Matylda Strzalińska – cukiernik

Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych w Mińsku Mazowieckim:

- Sandra Wilczek – fryzjer

- Wioletta Kowalska – fryzjer.

W wyniku przeprowadzonych eliminacji przez komisję konkursową składającą z przedstawicieli Okręgowej Inspekcji Pracy w Warszawie i Izby ustalono, że na szczeblu Ogólnopolskim Izbę reprezentować będą:

- Sylwia Dymek                     z Płocka zdobywczyni I miejsca i

- Wioletta Kowalska             z Mińska Mazowieckiego  zdobywczyni II miejsca.

 Należy  podkreślić, że laureatka pierwszego miejsca otrzymała w nagrodę bon o wartości 500 zł. Za drugie miejsce wręczono bon o wartości 400 zł. Pozostali uczestnicy eliminacji otrzymali bony o wartości po 150 zł. Wszystkim uczestnikom eliminacji wręczono publikacje związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz okolicznościowe dyplomy. Listy gratulacyjne za wyłonienie i przygotowanie reprezentantów wręczono Cechom i Szkołom do których uczęszczają uczestnicy eliminacji.

 

 

 

 


 „Monitorowanie  prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła”

 www.rzemioslooprawie.zrp.pl

 

                                                                                                     Izby wszystkie

Związek Rzemiosła Polskiego w grudniu 2017 roku rozpoczął realizację projektu „Monitorowanie  prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest monitorowanie zmian w prawie gospodarczym i wypracowanie stanowisk wobec proponowanych rozwiązań w przepisach, które mogą mieć bezpośredni wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej, w tym rzemieślniczej. Ważnym elementem tego procesu jest wsłuchanie się w opinie środowiska rzemieślniczego, by nasze stanowisko o nowych rozwiązaniach prawnych wpłynęło na jakość stanowionego w Polsce prawa gospodarczego. Zebrane uwagi, komentarze i opinie pod poszczególnymi projektami ustaw i rozporządzeń, zamieszczanych na stronie projektu, będą omawiane podczas warsztatów konsultacyjnych z udziałem przedstawicieli wszystkich zrzeszonych w strukturach Związku Rzemiosła Polskiego izb rzemieślniczych.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie informacji na temat prowadzonych konsultacji wśród zrzeszonych w Waszych organizacji i zakładów rzemieślniczych. Jednocześnie zapraszamy również Państwa do wyrażania uwag i opinii na temat konsultowanych aktów prawnych.

Panel konsultacyjny jest dostępny od 1 lutego 2018 r. pod adresem  internetowym www.rzemioslooprawie.zrp.pl lub za pośrednictwem strony internetowej www.zrp.pl. (baner projektu nad aktualnościami).

 

Pozdrawiam

Iwona Porczak - Związek Rzemiosła Polskiego

 


 

Z dniem 1 stycznia 2018 roku wchodzą w życie zmiany w przepisach z zakresu ubezpieczeń społecznych

 

Najważniejsze dla pracodawców zmiany dotyczą:

 • sposobu opłacania składek (tzw. e-składka),
 • wprowadzenie elektronicznych zwolnienia lekarskie (tzw. e-zwolnienie)
 • sposobu radzenia sobie z długiem w ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi szeroką akcję informacyjną odnośnie zmian, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018. - od którego to momentu,  składki na ubezpieczenie społeczne będą opłacane, wyłącznie w formie elektronicznej.

Ponadto wpłaty do ZUS będą dokonywane na jedno konto, a nie jak do tej pory na kilka, a podziału wpłaty na poszczególne części, będzie dokonywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dzieląc ją odpowiednio na określone fundusze tj.

 • emerytalno-rentowy,
 • z dniem 1 stycznia 2018 roku wchodzą w życie zmiany w przepisach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

  Najważniejsze dla pracodawców zmiany dotyczą:

  • sposobu opłacania składek (tzw. e-składka),
  • wprowadzenie elektronicznych zwolnienia lekarskie (tzw. e-zwolnienie)
  • sposobu radzenia sobie z długiem w ZUS.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi szeroką akcję informacyjną odnośnie zmian, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018. - od którego to momentu,  składki na ubezpieczenie społeczne będą opłacane, wyłącznie w formie elektronicznej.

  Ponadto wpłaty do ZUS będą dokonywane na jedno konto, a nie jak do tej pory na kilka, a podziału wpłaty na poszczególne części, będzie dokonywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dzieląc ją odpowiednio na określone fundusze tj.

  • emerytalno-rentowy,
  • chorobowy,
  • wypadkowy,
  • składkę zdrowotną.

  Należy podkreślić, że inne kwalifikowanie dokonanej wpłaty tzn. wpłata składki w pierwszej kolejności będzie rozksięgowana  na uregulowanie ewentualnych zaległości wobec FUS, a dopiero to co zostanie będzie przekazywane na bieżąco do określonych funduszy.

  Takie podejście implikuje poważne konsekwencje dla ubezpieczonego, zwłaszcza osób ze stosunku pracy (pracowników), bowiem może zaistnieć sytuacja, że nie będziemy mieli opłaconych bieżących składek na ubezpieczenie społeczne, gdyż w pierwszej kolejności wpłaty pokryją zaległości, co oznacza np. brak opłaconej składki chorobowej lub zdrowotnej. 

  Dlatego też tak ważnej jest, aby przedsiębiorca do końca bieżącego roku uregulował wszystkie należności wobec ZUS.

  Należy przypomnieć, że w przypadku, kiedy opłacający składki  nie może jednorazowo uregulować zaległości,  powinien jak najszybciej wystąpić o tzw. ugodę ratalną (wzór wniosku jest zamieszczany na stronach ZUS).

  Na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w specjalnych zakładkach dostępne są informacje dotyczące wprowadzanych w 2018 roku zmian oraz szkoleń proponowanych przez ekspertów ZUS.,

   Związek Rzemiosła Polskiego proponuje pilne nawiązanie kontaktów z oddziałami ZUS - zarówno przez Izby rzemieślnicze jak też Cechy – w ramach współpracy przeprowadzić spotkania informacyjne przeznaczone dla rzemieślników oraz pracowników organizacji rzemiosła, które w ramach ustawowych zadań wspierają działalność zakładów rzemieślniczych.

  I tak na przykład::

  • Podczas szkolenia „ABC przedsiębiorcy” eksperci podpowiedzą, jak radzić sobie z zadłużeniem w ZUS oraz co zmieni się w dokumentacji ubezpieczeniowej. Wytłumaczą, jak bezpiecznie upoważnić osobę spoza firmy (np. z biura rachunkowego) do kontaktu z ZUS w imieniu przedsiębiorcy. Wyjaśnią też, na czym polegają i czym skutkują najpopularniejsze oszustwa ubezpieczeniowe: fikcyjne umowy o pracę, pozorne przenoszenie firmy za granicę, zaniżanie składki wypadkowej czy źle rozumiany outsourcing pracowniczy.
  • Szkolenie „e-Składka – nowy wymiar rozliczeń” dotyczy zmian w opłacaniu składek, które wejdą w życie od 2018 roku. Każdy płatnik będzie mieć wtedy indywidualny numer rachunku składkowego. Eksperci wytłumaczą, jak to wpłynie na comiesięczne rozliczenia z ZUS.
  • Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą zwolnienia wystawiać elektronicznie nazywane e-ZLA. Jednakże papierowe zwolnienia papierowe będzie można stosować do końca czerwca 2018 roku, a od 1 lipca 2018 r. zwolnienia będą wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej.


09-11-2017 r.