IZBA RZEMIESLNICZA MAZOWSZA, KURPI I PODLASIA W WARSZAWIE
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98
Czcionka:

Zjazd jest najwyższym organem Izby uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła i jego organizacji na terenie działania Izby.

Delegatami na Zjazd są członkowie organizacji zrzeszonych w Izbie wybrani przez Walne Zgromadzenie  tych organizacji, posiadający co najmniej 3 - letni staż zawodowy. Wybierani są na okres 4 lat.