IZBA RZEMIESLNICZA MAZOWSZA, KURPI I PODLASIA W WARSZAWIE
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98
tel. 22 620 50 11, 22 123 77 88,   fax 22 620 69 64   e-mail: izba@izbarzem-mkp.com.pl
ISO 9001-2008 i KSU
Czcionka:

05-300 Mińsk Maz. ul. Limanowskiego 9  

tel./fax 25 758 86 16

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Spis treści:

1.  STATUS PRAWNY:

2.  O ORGANIZACJI:

3.  PRZEDMIOT   DZIAŁANIA

4.  ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCYCH W NICH FUNKCJE

  •         WALNE ZGROMADZENIE
  •         ZARZĄD
  •         KOMISJA REWIZYJNA
  •         SĄD CECHOWY

5.  MAJĄTEK CECHU

6.  ZASADY FUNKCJONOWANIA

 

 

  1. Status prawny:

Cech jest reprezentatywną organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do spraw społeczno-gospodarczych i wojewódzkich komisji dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001).

Cech działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle (Dz. U. z 2002 roku Nr 112, poz. 979 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) oraz własnego statutu.

Cech jest członkiem Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie.

 

  1. O organizacji:

 

Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych w Mińsku Mazowieckim

ul. Bolesława Limanowskiego 9

05-300 Mińsk Mazowiecki

Tel./fax: 25 758 86 16

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regon: 000757795

NIP: 822-14-18-995

KRS: 0000035801

Nr rachunku bankowego cechu: 16 9226 0005 0001 0357 2000 0010.

Godziny pracy biura cechu: poniedziałek-piątek w godz: 8:00-16:00.

 

 

Członkami cechu mogą być prowadzący działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle oraz inni przedsiębiorcy prowadzący działalność w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807),

 

Warunkiem przyjęcia na członka cechu jest złożenie deklaracji członkowskiej.

 

Na dzień 31.12.2014 r. cech zrzeszał w swoich strukturach 110 zakładów. Blisko połowa z nich to przedstawiciele branży motoryzacyjnej, kolejną znaczną część stanowi branża fryzjerska oraz w mniejszej grupie rzemieślnicy reprezentujący branżę spożywczą, stolarzy, elektryków, branżę budowlaną, kamieniarstwo.

 

  1. Przedmiot działania i kompetencje:

 

a). ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy  i administracji państwowej, sądów, organów samorządu terytorialnego, związków zawodowych, urzędów i instytucji,

b). utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego pracodawcy,

c). sprawowanie - z upoważnienia Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie - nadzoru nad przebiegiem procesu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

d). reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji, samorządu terytorialnego, związków zawodowych oraz organizacji społecznych  i gospodarczych,

e). przestawianie właściwym terenowym organom administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego wniosków dotyczących usuwania barier rozwoju rzemiosła i przedsiębiorczości na terenie działania cechu,

f). udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

g). udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych,

h). organizowanie we własnym zakresie, we współpracy z innymi organizacjami lub przez inne uprawnione podmioty – dokształcania członków, zatrudnionych przez nich pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pedagogicznych i innych,

i). propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego,

j). organizowanie szkoleń i kursów we własnym zakresie lub za pośrednictwem uprawnionych do tego osób bądź instytucji,

k). współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego osób odbywających praktyczną naukę zawodu,

l). udzielanie informacji członkom w zakresie finansowo – księgowym i poradnictwa w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wszelkich innych informacji.

 

  1. Organy i osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje:

 

- Walne Zgromadzenie,

- Zarząd Cechu,

- Komisja Rewizyjna,

- Sąd Cechowy.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach działalności organizacji cechowej:

- uchwalanie statutu cechu oraz jego zmian,

- wybór i odwołanie Starszego Cechu, członków Zarządu Cechu, członków Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Cechowego, wybór delegatów na zjazdy delegatów samorządu rzemiosła,

- określanie wysokości składek członkowskich oraz innych dobrowolnych świadczeń członków,

- uchwalanie planów działalności cechu, planów finansowych oraz podziału nadwyżki bilansowej cechu,

- zatwierdzanie sprawozdań z działalności organów statutowych cechu, udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

- nadawanie godności Honorowego Członka Cechu oraz Honorowego Starszego Cechu.

 

Pięcioosobowy Zarząd, składający się ze Starszego Cechu, dwóch Podstarszych Cechu, Sekretarza oraz Skarbnika, jest organem wykonawczym i kieruje całokształtem działalności organizacji cechowej.

 

W skład Zarządu cechu wchodzą:

- Starszy Cechu – Aleksander Królak,

- Podstarszy Cechu – Dariusz Nalazek,

- Podstarszy Cechu – Lidia Witusińska,

- Sekretarz Zarządu – Stanisław Abramowski,

- Skarbnik Zarządu – Krzysztof Kondzior.

Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności cechu,  w szczególności:

- reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych,

- gospodarowania funduszami i majątkiem cechu (za zastrzezeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia),

- rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie zamówień przez członków cechu,

- przyjmowanie oraz wykreślanie członków cechu.

Za całokształt działalności Zarządu odpowiada Starszy Cechu.

Ponadto Podstarszy Cechu został powołały uchwałą Zarządu na osobę odpowiedzialną za nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych pracowników  w rzemiośle.

 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności cechu, pracuje w składzie 3 osób.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności cechu,  z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.

 

Sąd Cechowy również w składzie 3 osób rozpatruje ewentualne skargi na członków cechu.

Członkowie cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz naruszenia statutowych obowiązków członka cechu.

 

  1. Majątek, który jest w dyspozycji cechu:

Suma bilansowa majątku cechu na dzień 31.12.2014 r. wynosi 348.127,57.

 

  1. Zasady funkcjonowania podmiotu:

Cech, oprócz swoich zadań statutowych, na podstawie porozumienia z dnia  15.maja 2002 roku z Izbą Rzemieślniczą Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie został upoważniony do sprawowania nadzoru nad przebiegiem procesu szkolenia zawodowego pracowników młodocianych zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych na terenie swojego działania.

 

W zakresie oświaty zawodowej cech współpracuje z trzema szkołami zawodowymi  z terenu Mińska Mazowieckiego: z Zespołem Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego, Zespołem Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy oraz Zespołem Szkół  im. Marii Skłodowskiej-Curie - i oczywiście z rzemieślnikami.

Blisko 85% ogółu zrzeszonych w cechu rzemieślników prowadzi szkolenie młodocianych pracowników. Uczniowie odbywają zajęcia praktycznej nauki zawodu w takich zawodach jak: cukiernik, elektryk, elektromonter, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, lakiernik samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawaniem, piekarz, murarz.

 

Cech realizuje zadania statutowe, pomaga rzemieślnikom w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych, organizuje różnego rodzaju szkolenia, spotkania informacyjne i instruktażowe dla rzemieślników, udziela swoim członkom pomocy w kontaktach z innymi organizacjami oraz instytucjami.

 

 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

            Cech prowadzi kompleksową obsługę rzemieślników/klientów w zakresie realizacji procesu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (umowy o naukę zawodu, refundacja, dofinansowanie), prowadzi pomoc w zakresie ochrony praw i reprezentowania interesów członków wobec urzędów oraz instytucji.

            Cech udziela rodzicom i uczniom informacji dotyczących możliwości realizowania przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa:

Cech prowadzi rejestr/ewidecncję:

- rzemieślników,

- zakładów szkolących,

- umów uczniowskich,

- złożonych wniosków na egzamin czeladniczy i mistrzowski.

- młodocianych pracowników, którzy w oparciu o zawarte umowy o pracę w celu nauki zwodu realizowali zajęcia praktyczne u mistrzów szkolących, będących członkami naszego cechu (od 2009 roku),

- świadectw czeladniczych uczniów, którzy realizowali zajęcia praktycznej nauki zawodu u mistrzów szkolących, będących członkami naszego cechu (od 2009 roku).