IZBA RZEMIESLNICZA MAZOWSZA, KURPI I PODLASIA W WARSZAWIE
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98
tel. 22 620 50 11, 22 123 77 88,   fax 22 620 69 64   e-mail: izba@izbarzem-mkp.com.pl
ISO 9001-2008 i KSU
Czcionka:

kontakt:

07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Batorego 9

tel. 29 745 39 93

 

 

 

Spis treści:

1.  Status prawny:

2.  O organizacji:

3.  Przedmiot   działania

4.  Organy i osoby sprawujących w nich funkcje

      a/ Walne Zgromadzenie

      b/ Zarząd

      c/ Komisja Rewizyjna

      d/ Sąd Cechowy

5.  Majątek cechu

6.   Zasady funkcjonowania cechu

     a/ Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

      b/prowadzonych rejestrach , ewidencjach, archiwach i sposobach oraz zasadach ich udostępnienia

 

 1. Status prawny Cechu:

 

   Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostrowi Mazowieckiej jest  dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego oraz organizacją pracodawców oraz terenową strukturą ZRP jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U.Nr.100,poz.1080) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U.nr.56 poz.6 z 2001 roku z późniejszymi zmianami).

Cech działa na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej (Dz.U.nr.101, poz.1178 , z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle (Dz.U.nr.17 poz.92 z późniejszymi zmianami).

Cech posiada osobowość prawną.

Terenem działania Cechu jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej . Zadania , które Cech wykonuje w granicach powiatu ostrowskiego.

Siedzibą Cechu jest miasto Ostrów Mazowiecka.

 

 1. O organizacji :

 

Cech nosi nazwę „Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców” ul. Batorego 9

07-300 Ostrów Mazowiecka.

Tel 29 74539-93

NIP 759 10 12 575                    

Regon 000757690

KRS 0000131962

NR KONTA : Bank Spółdzielczy Ostrów Maz. Nr. 76 8923 0008 0015 0079 2000 0001

 

Godziny pracy biura:

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8,00 – 15,00

 

Cech jest członkiem Izby Rzemieślniczej Mazowsza Kurpi i Podlasia w Warszawie.

 Członkami Cechu mogą być właściciele prowadzące działalność gospodarczą i spełniające wymogi art.2 zawartego w ustawie o rzemiośle.

 

Występujące branże to : mechanik pojazdów samochodowych , fryzjer, piekarz, cukiernik,  monter sieci i urządzeń sanitarnych , murarz –tynkarz, elektryk.

 

     3. Przedmiot działania i kompetencje :

 

 1. Celami Cechu są :

* ochrona praw reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji   państwowej , sądów , samorządu terytorialnego , związków zawodowych, urzędów i instytucji;

 • prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej , socjalnej i gospodarczej;
 • utrwalenie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemieślnika;
 • wykonywanie na podstawie upoważnienia izby rzemieślniczej , zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w zakładach członków Cechu;
 • podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza przepisów Ustawy o rzemiośle ; w szczególności Cech dba o przestrzeganie zasad określonej w § 4 ust.2 niniejszego statutu;
 • organizowanie we własnym zakresie lub we współpracy z innymi organizacjami - dokształcanie członków i zatrudnionych przez nich pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych , pedagogicznych i innych;
 • propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego;
 • prowadzenie obsługi informacyjnej wobec członków Cechu z zakresu spraw dotyczących działalności gospodarczej;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;

 

 1. Organy i osoby sprawujących w nich funkcje i ich kompetencje:

 

Organami Cechu są :

A. Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów;

B. Zarząd;

C. Komisja Rewizyjna;

D. Sąd Cechowy.

 

Walne Zgromadzenie Członków lub delegatów jest najważniejszym organem powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:

 • uchwalenie planów działalności Cechu , planów finansowych oraz podziału nadwyżki bilansowej Cechu;
 • określenie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia Cechu :
 • wybór i odwołanie Starszego Cechu i pozostałych członków Zarządu, przewodniczących i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego oraz zastępców członków;
 • uchwalenie statutu i jego zmian;
 • rozpatrywanie sprawozdań Zarządu , Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego,
 • zatwierdzenie sprawozdań rocznych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Cechu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tych sprawach i udzielania absolutorium członkom Zarządu;
 • wybieranie delegatów na Zjazdy Delegatów samorządu gospodarczego rzemiosła;

 Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku i uczestniczą członkowie Cechu lub ich delegaci.

 

Zarząd

 Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową  jego działalność . Zarząd składa się z 7 osób . Kadencja trwa 4 lata.

 Skład Zarządu Cechu:

 - Starszy Cechu                             - Stanisław Gałązka

- Podstarszy Cechu                       - Kazimierz Król

- Podstawrszy Cechu                     - Zofia Kruk

- Sekretarz                                     - Jan Drabot

- Skarbnik                                       - Lena Stańczuk

- Członek                                       - Jan Pęziński

- Członek                                       - Mirosław Gromek

 

Komisja Rewizyjna

 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego. Kadencja komisji trwa 4 lata.

 

Skład Komisji Rewizyjnej Cechu:

  - Przewodniczący -                       Robert Orłowski

- Z-ca przewodniczącego –          Katarzyna Podbielska

- Sekretarz Komisji -                     Jacek Socik

 

Sąd Cechowy

 

Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu lub własnej inicjatywy. Skład wybierany zostaje na Walnym Zgromadzeniu . Kadencja trwa 4 lata.

 

Skład Sądu Cechowego:

 

- Przewodniczący                 Marek Burkiewicz

- z-ca przewodniczącego       Leszek Chrupek

-Sekretarz                               Michał Żach

 

 

 

 1. Majątek który jest w dyspozycji Cechu.

 

Majątek Cechu wykazany jest w rocznych sprawozdaniach składanych do Krajowego Rejestru Sądowego ( po Walnym Zgromadzeniu Cechu) , każdego roku najpóźniej do

30 czerwca za rok poprzedni.

 1. KRS : 0000131962

 

 

 

 

 

 1. Zasady funkcjonowania podmiotu:

 

Zasady funkcjonowania Cechu zawarte są w aktach prawnych wymienionych w części

„Status organizacji ”

 

Cech zawarł w dniu 15 maja 2002 roku porozumienie pomiędzy Izbą Rzemieślniczą Mazowsza Kurpi i Podlasia w Warszawie sprawie sprawowania nadzoru nad przebiegiem

procesu szkolenia zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych na terenie działania Cechu.

Cech sprawując nadzór, obowiązany jest przestrzegać postanowień zawartych w załączniku do uchwały nr 4 ZRP z dnia 19.02.2003r. , znak NO-I-130/02 pt „Zasady i tryb sprawowania przez izby rzemieślnicze i cechy nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych”

 

a/ Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

 

Skargi w Cechu składa się wyłącznie na piśmie , ze szczegółowym opisem sprawy.

W pierwszej kolejności rozpatruje Zarząd .W przypadku dotyczących szczegółów

powoływani są biegli w danej branży.

Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu lub własnej inicjatywy.

W przypadku rozpatrywania sprawy członka Sąd Cechowy może niezależnie od orzeczenia

kary – zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych

organizacji rzemieślniczych.

Rozpatrywanie sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń członka

i uznania skargi za zasadną , sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie

wyrządzonej szkody materialnej.

Gimnazjaliści informacje o zakładach szkolących uczniów młodocianych mogą uzyskać

osobiście w biurze Cechu lub w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrowi Maz. , która

otrzymuje aktualny wykaz zakładów.

 

b/prowadzonych rejestrach , ewidencjach, archiwach i sposobach oraz zasadach ich   udostępnienia

 

W Cechu znajdują się :

 

1. Rejestr skarg,

 

2. Rejestr mistrzów szkolących,

 

3. Rejestr uczniów młodocianych

 

4. Rejestr wydawanych dyplomów mistrzowskich i czeladniczych.

 

5. Ewidencja zakładów zrzeszonych w Cechu.

 

6. Akta osobowe pracowników Cechu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Cechu po uprzednim zwróceniem się w formie

 

pisemnej. /np. wykaz zakładów szkolących uczniów młodocianych dla Zasadniczej Szkoły

 

Zawodowej./.