IZBA RZEMIESLNICZA MAZOWSZA, KURPI I PODLASIA W WARSZAWIE
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98
tel. 22 620 50 11, 22 123 77 88,   fax 22 620 69 64   e-mail: izba@izbarzem-mkp.com.pl
ISO 9001-2008 i KSU
Czcionka:

09-200 Sierpc, ul. Płocka 10

tel. 24 275 23 11

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Spis treści:

I.    Status prawny:

II.   O organizacji:

III.  Przedmiot   działania

IV.   Organy i osoby sprawujących w nich funkcje

       a/  Walne Zgromadzenie

       b/  Zarząd

       c/  Komisja Rewizyjna

       d/  Sąd Cechowy

V.     Majątek cechu

VI.    Zasady funkcjonowania cechu

VII.   Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw.

 VIII. Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa i zasoby oraz zasady ich udostępniania

 

I.     Status prawny.

Cech jako dobrowolny związek pracodawców i innych osób prowadzących działalność o charakterze rzemieślniczym jest samorządną, społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła.

Cech posiada osobowość prawną.

Cech działa na podstawie ustaw: z dnia 19.11.1998r. prawo działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 101 poz.1178 z późn.zm.), z dnia 22.03.1989r. o rzemiośle (Dz.U.Nr 17 poz.92 z późn.zm.).

 

II.    O organizacji.

Cech Rzemiosł Różnych w Sierpcu.

09-200 Sierpc , ul. Płocka 10

tel/fax  24 275 23 11

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGON  000757766 ; NIP  776 13 58 782

Konto banku   91 1240 3204 1111 0000 2905 2767

 

Godziny  pracy biura Cechu: godz.7.30 do godz.15.30

 

Cech jest członkiem Izby Rzemieślniczej Mazowsza Kurpi i Podlasia w Warszawie.

Członkami Cechu są  prowadzący działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie z dn. 22.03.1989r. o rzemiośle:

 • będący osobami fizycznymi mali przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dn. 19.11.1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 101 poz.1178 z 2000r. z późn. zm.),
 • przedsiębiorcy jednoosobowi nie zatrudniający pracowników,
 • na czas określony za zgodą organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła inne osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą  nie będące rzemieślnikami, jeżeli i złożą deklarację i zostaną do Cechu przyjęci,
 • wspólnicy spółki cywilnej, prowadzący działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie o rzemiośle z dn. 22.03.1989r.

Najliczniejsze branże zrzeszone w Cechu: fryzjerska i motoryzacyjna.

 

III.     Przedmiot działania i kompetencje.

Cele działalności Cechu:

 • ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy
  i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, związków zawodowych,   urzędów i instytucji,
 • prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej,
 • utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemiosła,
 • wykonywanie, na podstawie upoważnienia właściwej izby rzemieślniczej, zadań
  z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych, zatrudnionych  w zakładach członków Cechu,
 • podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza przepisów ustawy z dn. 22.03.1989r. o rzemiośle.

 

IV.  Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje.

a/ Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał  w sprawach  należących do jego zakresu działania.

Zakres działania Walnego Zgromadzenia:

 • uchwalanie statutu i jego zmian,
 • wybór i odwoływanie Starszego Cechu i pozostałych członków Zarządu, przewodniczących i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego oraz zastępców członków,
 • określanie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia Cechu oraz dobrowolnych świadczeń członków,
 • uchwalanie planów działalności cechu, planów finansowych oraz podziału nadwyżki bilansowej Cechu,
 • rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego, zatwierdzanie sprawozdań rocznych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Cechu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tych sprawach i udzielania absolutorium członkom Zarządu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
 • podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła lub wystąpienia z nich,
 • uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 • rozpatrywanie odwołań Członków Cechu od uchwał Zarządu Cechu,
 • wybieranie delegatów na Zjazdy Delegatów samorządu gospodarczego rzemiosła.

 

W walnym zgromadzeniu uczestniczą członkowie Cechu.

 b/ Zarząd

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową  jego działalność.

 Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu,
a w szczególności:

 • reprezentowanie interesów Członków wobec terenowych organów administracji  samorządu terytorialnego, związków zawodowych oraz organizacji społecznych
  i gospodarczych,
 • zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie materiałów i wniosków na te zgromadzenia,
 • powoływanie  i odwoływanie kierownika biura Cechu oraz ustalanie wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi zasadami płac,
 • przyjmowanie oraz wykreślanie członków Cechu,
 • rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie zamówień przez członków Cechu.

 Skład Zarządu:

Kaczorowski Stanisław  - Starszy Cechu,

Wierzbicki Krzysztof     - Podstarszy Cechu,

Tober Piotr                      - Sekretarz,

Włoczewski Jan              - Skarbnik,

Wierzbicki Wojciech      - Członek,

Rólkiewicz Kazimierz    - Członek.

 

c/  Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt  działalności Cechu.

Do zadań komisji należy:

 • badanie przynajmniej raz  na pół roku działalności statutowej Cechu,
 • badanie rocznych sprawozdań finansowych oraz zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach,
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,
 • przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
 • wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

 Skład  Komisji Rewizyjnej:

Strusiński Sławomir – przewodniczący,

Łyziński Dariusz      - zastępca przewodniczącego,

Pawłowski Mariusz  - członek.

 

d/   Sąd  Cechowy

Sąd Cechowy  rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

Od orzeczenia  Sądu Cechowego służy odwołanie do Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego działającego w organizacji, której Cech jest członkiem, w ciągu 1 miesiąca  od doręczenia orzeczenia.

Orzeczenia Rzemieślniczego Sądu   Odwoławczego są ostateczne.

 Skład Sądu Cechowego:

Kwiatkowski Ryszard  -  przewodniczący,

Bieńkowski Tomasz - zastępca przewodniczącego,

Szeliga Małgorzata - członek.

 

V.   Majątek, który jest w dyspozycji Cechu.

Budynek  murowany „Dom Rzemiosła”  wartość księgowa 2.642,90zł

Magazyn  - wartość księgowa 171,10zł.

 

VI.  Zasady  funkcjonowania  podmiotu.

Zasady  funkcjonowania  podmiotu zawarte są w aktach prawnych  wymienionych w części „Status organizacji”.

 

Ponadto Cech zawarł  porozumienie dnia 15.05.2002r. z Izbą Rzemieślniczą Mazowsza Kurpi
i Podlasia w Warszawie  (aneks do porozumienia z dnia 09.05.2011r.) w sprawie udzielenia przez Izbę  upoważnienia Cechowi do sprawowania nadzoru  nad przebiegiem  procesu szkolenia zawodowego pracowników młodocianych zatrudnionych  w zakładach rzemieślniczych na terenie działania Cechu.

 Porozumienie z dnia 19.05.2014r. z Mazowiecką Wojewódzką Komendą OHP ws. współdziałania w zakresie kształcenia zawodowego ,szkolenia, wychowania i zatrudniania młodzieży.

Do zadań  porozumienia należy:

 • popularyzacja szkolnictwa zawodowego na szczeblu lokalnym realizowanego
  w formie: nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonych prac,
 • podjęcia działań na rzecz zapewnienia w zakładach rzemieślniczych i innych przedsiębiorców działających na lokalnym rynku pracy miejsc na naukę zawodu,
 • inicjowanie  przedsięwzięć  zachęcających  młodzież  do uzyskania kwalifikacji  zawodowych – czeladnika,
 • prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie organizacji i przebiegu kształcenia zawodowego oraz  egzaminowania w rzemiośle wśród pracowników młodocianych zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jak
  i w oparciu o umowę o pracę w celu przyuczania  do  wykonywania  określonych  prac,
 • popularyzacji  wśród uczestników OHP i innych  osób, przeprowadzanych  przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych egzaminów sprawdzających po zakończeniu przyuczania do wykonywania określonych prac.

 

VII.    Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw.

Sprawy załatwiane są bezpośrednio w biurze Cechu lub telefonicznie

 • wydawanie  zaświadczeń,
 • wskazywanie uczniom zakładów  rzemieślniczych  szkolących  uczniów,
 • udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków,
 • przyjmowanie dokumentów celem przyjęcia na członka Cechu,
 • kompletowanie i przesyłanie do Izby dokumentów  na egzaminy czeladnicze
  i mistrzowskie na wniosek zainteresowanych,
 • na zlecenie zakładu pracy organizowanie szkolenia bhp,
 • przesyłanie do OHP dokumentów w związku z zawarciem umowy o refundację i dotyczących wypłaty refundacji wynagrodzeń.

Skargi przyjmowane  są w formie pisemnej.

Skarga  powinna zawierać zarzut i propozycję ugody.

Rozpatrywane  przez Zarząd Cechu.

 

VIII.  Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa i zasoby oraz zasady ich udostępniania

 Prowadzone rejestry:

- rejestr członków Cechu

- rejestr mistrzów szkolących

- rejestr umów uczniowskich

- rejestr złożonych dokumentów na egzamin czeladniczy i mistrzowski

- rejestr wyszkolonych uczniów w danym zakładzie rzemieślniczym, którzy ukończyli naukę egzaminem czeladniczym

- rejestr kursów i zaświadczeń kursowych.

 Archiwa:

- akt osobowych pracowników

- umów uczniowskich

- list płac pracowników.

Zwrócenie się o dane zawarte w rejestrach lub archiwach wymaga formy pisemnej lub telefonicznej.