IZBA RZEMIESLNICZA MAZOWSZA, KURPI I PODLASIA W WARSZAWIE
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98
tel. 22 620 50 11, 22 123 77 88,   fax 22 620 69 64   e-mail: izba@izbarzem-mkp.com.pl
ISO 9001-2008 i KSU
Czcionka:

Kontakt:

                   06-300 Przasnysz, ul. Makowska 10

                   tel. 29 752 24 47

                   fax 29 752 26 52

                   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Spis treści:

I. STATUS PRAWNY

II. O ORGANIZACJI

III. PRZEDMIOT   DZIAŁANIA

IV.  ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCYCH W NICH FUNKCJE

  a/ WALNE ZGROMADZENI

  b/ ZARZĄD

  c/ KOMISJA REWIZYJNA

  d/ SĄD CECHOWY

V.  MAJĄTEK CECHU

VI. ZASADY FUNKCJONOWANIA CECHU

 

 

I.    STATUS PRAWNY

 Cech Rzemiosł Różnych w Przasnyszu działa na podstawie ustawy z dn. 19.11.1998 r. prawo działalności gospodarczej Dz. U. nr 101 poz. 1178 z późniejszymi zmianami, z dn. 22 marca 1989r o rzemiośle Dz. U. nr. 17 poz.92 z późniejszymi zmianami.

Cech jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz organizacją pracodawców. Cech posiada osobowość prawną.

 

 

II.   O ORGANIZACJI

 

Cech Rzemiosł Różnych w Przasnyszu

06-300 ul. Makowska 10,

tel/fax 29 752 24 47,

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

godz. pracy biura 9.00-13.00

 

Członkami Cechu są prowadzący działalność gospodarczą wg ustawy a dn. 22 marca1989r rzemiośle.

 Cech jest członkiem Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie.

 

 

III.   PRZEDMIOT   DZIAŁANIA

 

Celami Cechu są:

  • reprezentowanie interesów członków wobec urzędów i instytucji;
  • prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, socjalnej i gospodarczej;
  • kontrola i przebieg nad przygotowywaniem zawodowym w rzemiośle pracowników młodocianych;
  • udzielanie porad rzemieślnikom w sprawach działalności gospodarczej;

 

 IV.    ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCYCH W NICH FUNKCJE

 

 a/ WALNE ZGROMADZENIE

Walne Zgromadzenie – najwyższy organ cechu powołany do podejmowania uchwał zakresu: uchwalanie statutu i jego zmian, wybór i odwoływanie starszego cechu i pozostałych członków zarządu , komisji rewizyjnej, sądu cechowego, ustalanie wysokości składek cechowych , uchwalanie planów i realizacji rozwoju rzemiosła, planów finansowych, rozpatrywanie sprawozdań zarządu, komisji rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów, udzielanie absolutorium członkom zarządu.

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Cechu lub ich delegaci.

 

 b/ ZARZĄD

Zarząd- to organ wykonawczy Cechu . Do Zarządu wybierani są członkowie Cechu podczas Walnego Zgromadzenia . Kadencja trwa 4 lata. Do zakresu Działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu tj. repr. Interesów członków, gospodarowanie funduszami i majątkiem, zwoływanie Walnego Zgromadzenia , powoływanie i odwoływanie Kierownika biura, ustalanie wynagrodzeń pracowników, rozpatrywanie skarg i wniosków, przyjm. i wykreśl. Członków Cechu, wybór biegłego rewidenta.

 

Skład: Starszy Cechu – Jan Budny

           Podstarszy Cechu – Stefan Boćkowski

           Sekretarz – Barbara Chełchowska

           Członek – Sławomir Zalewski

           Członek – Jan Więckiewicz

 

 c/   KOMISJA REWIZYJNA

Komisja Rewizyjna – to organ kontrolujący całokształt działalności Cechu z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i Sądu Cechowego, tj. badanie działaln. Cechu, badanie rocznych sprawozdań, składanie wniosków na WZ w sprawach Cechu, wydawanie zaleceń Zarządowi.

 

Skład: Przewodniczący – Jan Smigielski

           Członek – Bogusław Obidziński

            Członek – Janusz Stepnowski

 

d/ SĄD CECHOWY

 Sąd Cechowy – organ rozpatrujący sprawy z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła przez członków Cechu.

 

 V. MAJĄTEK CECHU

 

Majątek Cechu : Suma bilansowa 85 032,00

 

VI.  ZASADY FUNKCJONOWANIA CECHU 

  • Sprawy są przyjmowane w biurze Cechu lub telefonicznie.
  • Skargi: forma pisemna złożona w biurze cechu, rozpatruje Zarząd, decyzja w ciągu 1 miesiąca.
  • Informacje na temat mistrzów szkolących dostępna w biurze cechu lub telefonicznie.
  • Informacje na temat refundacji dostępna w biurze cechu lub telefonicznie.
  • Uzyskanie zaświadczeń o odbytych praktykach w zakładach w biurze cechu.
  • Wnioski o egzaminy czeladnicze, mistrzowskie, sprawdzające dostępne w biurze cechu.