IZBA RZEMIESLNICZA MAZOWSZA, KURPI I PODLASIA W WARSZAWIE
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98
tel. 22 620 50 11, 22 123 77 88,   fax 22 620 69 64   e-mail: izba@izbarzem-mkp.com.pl
ISO 9001-2008 i KSU
Czcionka:

Kontakt:

07-410 Ostrołęka, ul. Kilińskiego 17

tel. 29 764 51 04

e-meil: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Spis treści:

I.     STATUS PRAWNY

II.    O ORGANIZACJI

III.  PRZEDMIOT   DZIAŁANIA

IV.   ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCYCH W NICH FUNKCJE

 • WALNE ZGROMADZENIE
 • ZARZĄD
 • KOMISJA REWIZYJNA
 • SĄD CECHOWY

V.   MAJĄTEK  CECHU

VI.  ZASADY FUNKCJONOWANIA CECHU I STATUS PRAWNY W ORGANIZACJI.

 

 I.    STATUS PRAWNY:

 

 1. Cech z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 2 jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła. Cech posiada osobowość prawną.
 •  2. Cech działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz. U. Nr 17, póż. 92,
  z 1997r., póż. 769 i 770 z 2001r. Nr 129 poz. 1445), zwanej w dalszych postanowieniach statutu „ustawą z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle”, ustaw wymienionych w ust. 2 oraz statutu.

 II.     O ORGANIZACJI:

 

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości 07-410 Ostrołęka, ul. Gomulickiego 23A.

tel. / fax (29) 764 51 04

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny pracy 8°° - 16°°

REGON 000757683

NIP 758-10-39-584

KRS 0000021559

 

Konto Bankowe: BPH SA Oddział Ostrołęka

80 1060 0076 0000 4014 0004 8373

 

Cech jest członkiem Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie.

 

Członkami Cechu mogą być, prowadzący działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie
z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle:

 • będące osobami fizycznymi, mali przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.1999 roku Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z 2000r. z póż. zmianami),
 • przedsiębiorcy jednoosobowi nie zatrudniający pracowników,
 • na czas określony za zgodą organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła inne osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą nie będące rzemieślnikami, jeżeli złożą deklarację i zostaną przyjęci do cechu.

Osoba wykonująca działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle i zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle, obowiązana jest uzyskać członkostwo cechu, o ile nie jest członkiem właściwej izby rzemieślniczej.

Członkami cechu mogą być wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle.

Osoby, które nabyły członkostwo w cechu na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem
w życie statutu, zachowują swe uprawnienia członkowskie do czasu ich wygaśnięcia, w wypadkach określonych w statucie.

 

Najliczniejszymi branżami zrzeszonymi w cechu są:

- usługi samochodowe,

- fryzjerzy,

- branża spożywcza.

 

III.    PRZEDMIOT   DZIAŁANIA

 1. Ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, sądów, organów samorządu terytorialnego, związków zawodowych, urzędów
i instytucji;

 2. Prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno- organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej;

 3. Utrwalanie więzi środowiskowych i podstaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemieślnika;

 4. Podejmowania działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle; w szczególności cech dba o przestrzeganie zasady określonej w § 4 ust. 2 statutu.

 

 IV.   ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCYCH W NICH FUNKCJE

 

Organami cechu są;

 

 1. WALNE ZGROMADZENIE

 

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem cechu powołanym do podejmowania uchwał
w sprawach należących do jego zakresu działania.

 

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy;

 

 1. uchwalenie statutu i jego zmian,
 2. wybór i odwołanie Starszego Cechu i pozostałych członków Zarządu, przewodniczących
  i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego oraz zastępców członków,
 3. określenie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia Cechu oraz dobrowolnych świadczeń członków,
 4. uchwalenie planów i programów rozwoju rzemiosła i małej przedsiębiorczości, planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej cechu,
 5. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej zatwierdzanie sprawozdań rocznych
  i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Cechu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia, zbytu lub obciążenia nieruchomości,
 7. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła i innych organizacji lub wystąpienia z nich,
 8. upoważnienia Zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania nieruchomości Cechu mających historyczną, artystyczną i naukową wartość,
 9. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 10. nadawanie godności Członka Honorowego Cechu,
 11. rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu Cechu,
 12. wybieranie delegatów na zjazdy delegatów samorządu rzemiosła,
 13. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w statucie.

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie cechu lub ich delegaci.

 

2. ZARZĄD

 

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

 

Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:

 1. reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji rządowej i samorządowej, związków zawodowych, sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych,
 2. gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu, z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia wskazanych w § 21,
 3. zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te zgromadzenia,
 4. powoływanie komisji spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu,
 5. powoływanie i odwoływanie kierownika biura Cechu oraz ustalanie jego wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi zasadami płac,
 6. rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie zamówień przez członków Cechu,
 7. ustalanie zakładowego systemu wynagradzania,
 8. przyjmowanie oraz wykreślanie członków Cechu,
 9. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, zgodnie
  z przepisami o rachunkowości.

 

Skład Zarządu;

 Ewa Maria Nisiobędzka           -             Starszy Cechu

Dariusz Dziedzicki                 -             Podstarszy Cechu

Adam Pełtak                         -             Sekretarz

Krzysztof Gałązka                   -           Członek

Cezariusz Wielczyk                 -           Członek

 

3. KOMISJA REWIZYJNA

 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.

 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej cechu, z tym że na wniosek ¼ ogólnej liczby członków Cechu lub delegatów Cechu i Zarządu Cechu badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie,
 2. badanie rocznych sprawozda n finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach,
 3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,
 4. przdkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
 5. wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Zofia Janina Leszczyńska           -             Przewodnicząca

Dorota Matuszczyk                     -             Członek

Ireneusz Cichoń                          -             Członek

 

4. SĄD CECHOWY

 

Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej
i rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej.

Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek zarządu lub z własnej inicjatywy.

Sąd Cechowy orzeka w składzie co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

Sad Cechowy może orzekać następujące kary:

1) upomnienie,

2) naganę,

3) pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń Cechu na okres do 1 roku,

4) pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 3 lat,

5) wykluczenie.

W przypadku rozpatrywania sprawy członka Sąd Cechowy może-niezależnie od orzeczenia kary – zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych organizacji rzemieślniczych.

W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń członka i uznanie skargi za zasadną, Sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej.

 

Skład Sądu Cechowego:

Andrzej Żubrowski                     -               Przewodniczący

Edward Balcerczyk                     -               Członek

Magdalena Połomska                   -               Członek

 

 

V.     MAJĄTEK CECHU

 

Cech posiada budynek wraz z działką . Dane finansowe wykazywane są w sprawozdaniu finansowym (bilans) i składane do Urzędu Skarbowego w Ostrołęce.

 

VI.     ZASADY FUNKCJONOWANIA CECHU

 

Zasady funkcjonowania Cechu zawarte są w aktach prawnych wymienionych w części pierwszej Statusu organizacji.

Na podstawie Uchwały Nr 2/2002 z dnia 23 maja 2002 roku Zarząd Cechu zawarł porozumienie z Izbą Rzemieślniczą Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie w sprawie przyjęcia uprawnień do sprawowania nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych.

 

Cech współpracuje z Ochotniczym Hufcem Pracy w Ostrołęce w sprawach związanych z refundacją kosztów pracowników młodocianych zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych.

 

Cech przyjmuje skargi na działalność naszych rzemieślników w formie pisemnej, w których jest wpisany zarzut. Skargi są wpisywane do rejestru.

Skargi rozpatruje Zarząd lub Sąd Cechowy w terminie 14 dni od daty wpływu.

 

Osoby zainteresowane nauką zawodu otrzymują w Cechu dane o zakładach rzemieślniczych, w których mogą odbyć naukę zawodu.

Udzielamy informacji i pomocy na temat kształcenia młodocianych. Wydajemy niezbędną dokumentację, rozporządzenia dotyczące przygotowania zawodowego, dzienniczki praktycznej nauki zawodu oraz programy nauczania.

Sporządzamy dokumentację w sprawie refundacji oraz wniosków o przyznanie dofinansowania z tytułu wyszkolenia młodocianych oraz pomagamy w wypełnianiu karty informacyjnej.

 

Cech prowadzi rejestr mistrzów szkolących i pracowników młodocianych oraz rejestr i akta zakładów rzemieślniczych zrzeszonych w Cechu.

 

Udzielamy pomocy i porady rzemieślnikom i młodocianym w zakresie prawa pracy, spraw podatkowych, bhp, spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym.

 

W Cechu są zarchiwizowane wszystkie akta rzemieślników, jak również i pracowników zatrudnionych
w biurze Cechu.

 

Osoby zainteresowane wydaniem zaświadczenia o prowadzeniu działalności lub o zatrudnieniu w biurze Cechu zgłaszają się osobiście lub telefonicznie i otrzymują je w ciągu trzech dni bezpłatnie.

 

Firmy proszące o wykaz zakładów zrzeszonych w Cechu zwracają się na piśmie lub telefonicznie.

Po uzgodnieniu z rzemieślnikami czy możemy wskazać dane, w ciągu 7 dni Cech wydaje bezpłatnie stosowny wykaz.